•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

RESISTANCE THERMIQUE ET LA CONDUCTIVITE UNU-EN 12667-2002.docx

1020 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2.

8.

4. R E S U L T A T S / R E S U L T S

6. R E S U L T A T S / R E S U L T S

7. E p a i s s e u r s à a p p l i q u e r s u r c e s v a l e u r s m e s u r é e s / T h i c k n e s s r a n g e t o a p p l y t h i s m e a s u r e d v a l u e s : G e s c h a t o p 3 m m D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i / D a t e o f t h e e n d o f t e s t : 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 D u r é e t o t a l e d e l ’ e s s a i / T o t a l d u r a t i o n o f t h e t e s t ( h r : m i n : s e c ) : E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 0 1 : 0 7 : 2 9 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 0 1 : 1 2 : 3 4 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 0 1 : 1 1 : 5 1 D a t e d e l a d e r n i è r e c a l i b r a t i o n d e l ’ é q u i p e m e n t / D a t e o f t h e l a s t c a l i b r a t i o n o f t h e a p p a r a t u s : 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 O r i e n t a t i o n d e l ’ é q u i p e m e n t / A p p a r a t u s o r i e n t a t i o n : H o r i z o n t a l / H o r i z o n t a l P o s i t i o n d u c ô t é c h a u d d e l ’ é c h a n t i l l o n / W a r m e r s i d e o f t h e s p e c i m e n p o s i t i o n : S u p é r i e u r / U p p e r C o u v e r t u r e t h e r m i q u e p o u r l a v a p e u r d ’ e a u / W a t e r v a p o u r h e r m e t i c c o v e r : N o n u t i l i s é / N o t u s e d O p é r a t e u r q u i e f f e c t u e l ’ e s s a i / O p e r a t o r w h o c a r r i e s o u t t h e t e s t : G E S / / /

1. R A P P O R T D ’ E S S A I / TE S T REPOR T N o . D A T E D E R E C E P T I O N D A T E O F R E C E P T I O N D A T E S D E S E S S A I S D A T E T E S T D E S C R I P T I O N E T I D E N T I F I C A T I O N D E S E C H A N T I L L O N S D E S C R I P T I O N A N D I D E N T I F I C A T I O N O F S A M P L E S E S S A I S E F F E C T U E S T E S T S C A R R I E D O U T A N N E X E - - - E C H A N T I L L O N ( S ) S C E L L E P A G E 1 d e 5 A T T A C H E D S A M P L E ( S ) S E A L E D P A G E O F C e n t r a l e : P l a z a E m i l i o S a l a , 1 T e c h n i s c h e u n i t s : P a t e r n a : T e l . 9 6 1 3 1 8 1 9 3 F a x : 9 6 1 3 1 8 1 8 3 w w w . a i t e x . e s E - 0 3 8 0 1 A L C O Y ( A l i c a n t e ) S P A I N O n t i n y e n t : T e l . 9 6 2 9 1 2 2 6 2 F a x : 9 6 2 9 1 2 0 8 1 w w w . t e x t i l . o r g T e l . : + 3 4 9 6 5 5 4 2 2 0 0 A l c o y : C a l l e S a n t J o r d i , 1 3 T e l . : + 3 4 9 6 5 5 4 2 2 0 0 w w w . o b s e r v a t o r i o t e x t i l . c o m F a x : + 3 4 9 6 5 5 4 3 4 9 4 i n f o @ a i t e x . e s

3. R E S U L T A T S / R E S U L T S DETERMINA TION DE LA RE SIS T ANCE THERMIQUE ET LA C ONDUC TIVITE D E T E R M I N A T I O N O F T H E T H E R M A L R E S I S T A N C E A N D C O N D U C T I V I T Y N o r m e S t a n d a r d U N E - E N 1 2 6 6 7 : 2 0 0 2 , é q u i v a l a n t à E N 1 2 6 6 7 : 2 0 0 1 U N E - E N 1 2 6 6 7 : 2 0 0 2 , e q u i v a l e n t t o E N 1 2 6 6 7 : 2 0 0 1 M é t h o d e d ’ e s s a i u t i l i s é e T e s t m e t h o d c a r r i e d o u t D é b i t m è t r e à c h a l e u r s e l o n l a n o r m e I S O 8 3 0 1 : 1 9 9 1 H e a t f l o w m e t e r a c c o r d i n g t o s t a n d a r d I S O 8 3 0 1 : 1 9 9 1 E q u i p e m e n t E q u i p m e n t D é b i t m è t r e à c h a l e u r à u n s e u l é c h a n t i l l o n , e n p o s i t i o n h o r i z o n t a l e e t u n e p a r a b o l e c h a u d e d a n s l a p a r t i e s u p é r i e u r e S i n g l e s p e c i m e n h e a t f l o w m e t e r o f h o r i z o n t a l o r i e n t a t i o n a n d h o t p l a t e i n t o p l e v e l I d e n t i f i c a t i o n d e l ’ é q u i p e m e n t A p p a r a t u s i d e n t i f i c a t i o n 0 4 1 2 9 I 1 2 M é t h o d e p o u r r é d u i r e l e s p e r t e s d e c h a l e u r a u x e x t r é m i t é s M e t h o d t o r e d u c e t h e h e a t l o s s e s i n t h e e d g e s L e m a t é r i e l t e s t é m ê m e s e r t d ’ i s o l a t e u r M a t e r i a l i t s e l f r e a c t s a s a n i s o l a t o r N o r m e h a r m o n i s é e d u p r o d u i t H a r m o n i s e d s t a n d a r d p r o d u c t a p p l i e d - - - P r o c é d u r e d ’ e s s a i a p p l i q u é e S a m p l i n g p r o c e d u r e a p p l i e d - - - M A T E R I A L D ' E S S A I T E S T M A T E R I A L C a r a c t é r i s t i q u e s C h a r a c t e r i s t i c s I n f o r m a t i o n d u c l i e n t C u s t o m e r i n f o r m a t i o n D o n n é e s d é t e r m i n é e s D e t e r m i n e d d a t a R é f é r e n c e R e f e r e n c e E C O R C E P R O J E T E E D E C O P R O Y E C - - - S p é c i f i c a t i o n s ( c o m p o s i t i o n ) P r o d u c t s p e c i f i c a t i o n s ( c o m p o s i t i o n ) E c o r c e , r é s i n e e t p i g m e n t s , s e l o n c l i e n t C o r k , r e s i n a n d p i g m e n t , a c c o r d i n g t o c l i e n t - - - A p p l i c a t i o n ( u t i l i s a t i o n f i n a l e ) A p p l i c a t i o n ( f i n a l u s e ) N o n c o m m u n i q u é p a r l e c l i e n t N o t p r o v i d e d b y c l i e n t - - - D e n s i t é ( k g / m 3 ) D e n s i t y 0 , 5 – 0 , 7 g / c m ³ , s e l o n l e c l i e n t 0 , 5 – 0 , 7 g / c m ³ , a c c o r d i n g t o c l i e n t - - - M a s s e s u r f a c i q u e ( k g / m 2 ) S u r f a c e m a s s N o n c o m m u n i q u é p a r l e c l i e n t N o t p r o v i d e d b y c l i e n t - - - E p a i s s e u r t o t a l e ( m m ) T o t a l t h i c k n e s s 3 , s e l o n l e c l i e n t 3 , a c c o r d i n g t o c l i e n t - - - > > >

5. P r é p a r a t i o n d e l ’ é c h a n t i l l o n S a m p l e c o n d i t i o n i n g L e s é c h a n t i l l o n s s o n t p r é p a r é s s e l o n p o i n t 7 . 2 . 2 d e l a n o r m e . S p e c i m e n s a r e c o n d i t i o n e d a c c o r d i n g s t a n d a r d p o i n t 7 . 2 . 2 D é t e r m i n a t i o n d e l a r é s i s t a n c e t h e r m i q u e e t l a c o n d u c t i v i t é D e t e r m i n a t i o n o f t h e t h e r m a l r e s i s t a n s e a n d c o n d u c t i v i t y M o y e n n e d e l a d i f f é r e n c e d e t e m p é r a t u r e à t r a v e r s l ’ é c h a n t i l l o n p e n d a n t l ’ e s s a i / A v e r a g e o f t h e t e m p e r a t u r e d i f e r e n c e t h r o u g h t h e s p e c i m e n d u r i n g t e s t : ( º C ) E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 1 5 . 0 4 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 1 5 . 0 1 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 1 5 . 0 0 E s s a i d e t e m p é r a t u r e d ’ é t a t / S t a t e t e m p e r a t u r e t e s t ( º C ) E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 1 0 . 9 4 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 1 0 . 9 7 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 1 1 . 0 0 D e n s i t é d e l a r e l a t i o n d u r a y o n n e m e n t t h e r m i q u e à t r a v e r s l ’ é c h a n t i l l o n p e n d a n t l ’ e s s a i / D e n s i t y o f t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e h e a t f l o w t h r o u g h t h e s p e c i m e n d u r i n g t e s t ( q = f e h ) : E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 1 1 1 . 1 6 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 1 0 7 . 4 4 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 1 0 3 . 1 6 R é s i s t a n c e t h e r m i q u e / T h e r m a l r e s i s t a n c e ( m 2 · º K / W ) : E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 0 . 1 3 5 3 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 0 . 1 3 9 7 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 0 . 1 4 5 4 C o n d u c t i v i t é t h e r m i q u e / T h e r m a l c o n d u c t i v i t y ( W / m · º K ) E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 1 0 . 0 5 8 9 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 2 0 . 0 5 5 5 E c h a n t i l l o n / S p e c i m e n 3 0 . 0 6 2 0 C O N D U C T I V I T E T H E R M I Q U E M O Y E N N E T h e r m a l c o n d u c t i v i t y R E S I S T A N C E T H E R M I Q U E M O Y E N N E T h e r m a l r e s i s t a n c e 0 . 0 5 8 8 W / m º K 0 . 1 4 0 1 m 2 º K / W / / /

Weergaven

 • 1020 Totale weergaven
 • 861 Websiteweergaven
 • 159 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+