•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-Veiligheidsinformatieblad-ADHERE TURBO

1024 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte : 01/03/2019 Bladzijde 3 /10 SEC TIE 7: B E H A N D E L I N G E N O P S L A G 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : A. - Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Gebruik in geventileerde ruimten. Vorming en opeenhoping van stof vermijden B. - Technische aanbevelingen ter voorkoming van brand en ontploffing. Door zijn ontvlambaarheidseigenschappen vormt het product onder normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik geen brandgevaar. C. - Technische aanbevelingen ter voorkoming van ergonomische en toxicologische gevaren. Niet eten of drinken tijdens het hanteren van het product, en daarna de handen wassen met geschikte schoonmaakmiddelen. D. - Technische aanbevelingen ter voorkoming van milieurisico's. Het wordt aa nbevolen om absorberend materiaal in de buurt van het product aan te brengen (zie rubriek 6.3). 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten A. - Technische opslagmaatregelen Minimum temperatuur: 5°C Maximum temperatuur: 30°C Maximum tijd : 6 maan den B. - Algemene opslagvoorwaarden. Vermijd warmtebronnen, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen. Voor aanvullende informatie, zie sectie 10.5 Bewaar de verpakking goed gesloten en beschermd tegen blootstelling aan lucht en vocht. 7.3 Finaal specifiek gebruik: Behalve voor de reeds vermelde indicaties is het niet nodig speciale aanbevelingen te doen voor het gebruik van dit product Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures::

1. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU de dados de segurança conforme 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE - Vers ie : FDS.01007 Uitgifte : 01/03/2019 Bladzijde 1/10 SEC TIE 2: IDENTIFICA TIE VAN DE GEVAREN 2.1 Classificatie van de stof of mengsel Verordening nº1272/2008 (CLP): Dit product werd geclassificeerd in overeenstemming met Verordening nr. 1272/2008 (CLP). Oogbeschadiging. 1: Ernstig oogletsel, Categorie 1, H318 Huidirritatie 2: Huidirritatie, Categorie 2, H315 Sensibilisatie van de huid. 1: Sens. categorie 1 voor de huid, H317 STOT SE 3 : Toxiciteit voor de ademhalingswegen (éénmalige blootstelling), Categorie 3, H335 2.2 Element en van het label : Verordening nº1272/2008 (CLP): Gevaar G evaaraanduidingen: Oogbeschadiging. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Huidirrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie Sensibilisatie van de huid. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken Voorzorg aanbevelingen: P101: Indien medisch advies nodig is, verpakking of etik et bij de hand houden P102: Buiten bereik van kinderen bewaren P264: Grondig wassen na het hanteren P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen P304+P340: BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en op een voor de ademhaling comfortabele plaats houden P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Als u contactlenzen draagt, doe ze dan zo mo gelijk uit. Ga door met spoelen. P501: Inhoud en/of houder afvoeren via gescheiden inzamelsysteem in uw gemeente Stoffen die tot de classificatie bijdragen Kalk , portland, chemisch product en; Calciumoxide; Zwaveltrioxide 2.3 Andere gevaren: Het product voldoet niet aan de PBT/mPmB - criteria 3.1 Substanties Niet van toepassing comercial.seciltek@secil.pt SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE S TO F /M E NG SE L EN V E NNO O TS C H AP / ONDE R N EMI NG

8. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte: 01/03/2019 Bladzijde 8 /10 : HP4 Irriterend - huidirritatie en oogletsel, HP5 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/aspiratietoxiciteit, HP13 Sensibiliserend Identifica tie Acute toxiciteit Soort G eslacht C alci umoxide CAS: 1305 - 78 - 8 EC: 215 - 138 - 9 CL50 1070 mg/L (96 h) Cyprinus carpio Vis EC50 N iet relevant EC50 N iet relevant C ode Omschrijving Soort afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014) 17 09 03* overig bouw - en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat Gevaarlijk SECTIE 11: T O XI CO L OGI SC H E I N F OR M A TI E ( vervolg ) Dit product is niet gereguleerd voor vervoer (ADR/RID,IMDG,IATA)

10. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO EINDE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD V ers ie : FDS.01007 Uitgifte: 01/03/2019 Bladzijde 10 /10 SEC TIE 16: ANDERE INFORMATIE ( vervolg ) Teksten van zinnen onder rubriek 2: H315: Veroorzaakt huidirritatie H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken Teksten van de zinnen onder rubriek 3: De aangegeven zinsneden hebben geen betrekking op het product zelf, maar dienen uitsluitend ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke bestanddelen die zijn vermeld in punt 3 Verordening 1272/2008 (CLP): Oogbeschadiging. 1: H318 - V eroorzaakt ernstig oogletsel Skin Corr. 1B: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel Huidirrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie Sensibilisatie van de huid. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken STOT SE 3: H335 - Kan irritati e van de ademhalingswegen veroorzaken Indelingsprocedure Skin Irrit. 2: Berekeningsmethode Eye Dam. 1: Berekeningsmethode Skin Sens. 1: Berekeningsmethode STOT SE 3: Berekeningsmethode Advies over opleiding Een minimale opleiding in preventie van beroepsrisico's wordt aanbevolen voor personeel dat met dit product omgaat, om het begrijpen en interpreteren van dit veiligheidsinformatieblad en het productetiket te vergemakkelijken. Belangrijkste bronnen van literatuur: http://echa.europa.eu http://eur - lex.europa.eu Afkortingen en acroniemen: (ADR) Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (IMDG) Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen (IATA) Internationale Luchtvervoersvereniging (ICAO) Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (DQO) Chemisch zuurstofverbruik (DBO5) Biologisch zuurstofverbruik bij 5 dagen (BCF) Bioconcentratiefact or (DL50) Dodelijke dosis voor 50 % van een testpopulatie (mediaan van de dodelijke dosis) (CL50) Dodelijke concentratie voor 50 % van een testpopulatie (EC50) Effectieve concentratie voor 50 % van een testpopulatie (Log POW) logaritme van de verdelingscoëfficiënt octanol/water (Koc) Verdelingscoëfficiënt organische koolstof (CAS) Chemical Abstracts Service CAS - nummer (CMR) Carcinogeen, mutageen of toxisch voor de voortplanting (DNEL) (Derived No Effect Level) Niveau afgeleid van blootstelling zonder effect (CE) EINECS - en ELINCS - nummer (zie ook EINECS en ELINCS) (PBT) Persistente, bioaccumulerende en toxische stof (PNEC) Voorspelde concentratie zonder effect (EPI) Persoonlijke beschermingsmiddelen (STOT) Specifieke doelorgaantoxiciteit (mPmB) Persistent, bioaccumulerend en toxisch of zeer persistent en sterk bioaccumulerend De informatie in dit blad is gebaseerd op onze beste kennis op de datum van publicatie en wordt te goeder trouw gegeven. Deze informatie ontslaat de gebruiker van het product echter geenszins van de verplichting de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het product, de veiligheid, de hygiëne en de besche rming van de menselijke gezondheid en het milieu na te leven en te eerbiedigen, en de doeltreffendheid afdoende te controleren en te testen. De betrokken werknemers en de werknemers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsz one moeten toegang hebben tot de informatie in dit blad om de veiligheid bij de opslag, de behandeling en het vervoer van dit prod uct te waarborgen.

9. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO EINDE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD V ers ie : FDS.01007 Uitgifte: 01/03/2019 Bladzijde 9 /10 SECÇÃO 15: INFORMA TIE OVER DE REGLEMENT ERING 15.1 Specifieke veiligheids - , gezondheids - en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel : Stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie in Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Niet relevant Stoffen opgenomen in bijlage XIV van REACH (autorisatielijst) en vervalda tum: Niet relevant Verordening (EG) nr. 1005/2009, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: Niet relevant Artikel 95, Verordening (EU) nr. 528/2012: Niet relevant VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, betreffende de in - en uitvoer van gevaarlijke chemische s toffen: Niet relevant Beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels (bijlage XVII REACH, enz...): 1. Cement en cement houdende mengsels mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt indien zij bij hydratatie meer dan 2 mg/kg (0,0002 %) oplosbaar chroom(VI) van het totale drooggewicht van het cement bevatten. 2. Indien reductansen worden gebruikt, zorgen de leveranciers er, onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels, vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van cement of cement houdende mengsels zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar informatie over de verpakkingsdatum wordt aange bracht, alsmede over de opslagomstandigheden en de opslagperiode die nodig zijn om de activiteit van de reductans te handhaven en het gehalte oplosbaar chroom(VI) onder de in punt 1 vermelde limiet te houden. 3. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 ni et van toepassing op het in de handel brengen en het gebruik in gecontroleerde, gesloten en volledig geautomatiseerde processen waarin cement en cement houdende mengsels uitsluitend door machines worden gehanteerd en waarin er geen mogelijkheid tot contact met de huid bestaat Bijzondere bepalingen ter bescherming van personen of van het milieu: Aanbevolen wordt de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als inputgegevens voor een risicobeoordeling van de plaatselijke omstandigheden, tenein de de nodige risicopreventiemaatregelen voor de hantering, het gebruik, de opslag en de verwijdering van dit product vast te stellen . Andere wetgevingen: Wetsdecreet nr. 220/2012 van 10 oktober dat uitvoering geeft aan de verplichtingen die voortvloeien ui t Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijzigin g van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Wetsdecreet nr. 293/2009 van 13 oktober, dat de uitvoering in de nationale rechtsorde waarborgt van de verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 dec ember inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), en tot oprichting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Wetsdecreet nr. 33/2015, van 4 maart - Stelt verplichtingen vas t met betrekking tot de in - en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen en zorgt voor de uitvoering, in de interne rechtsorde, van Verordening (EU) nr. 649/2012, van het Europees Parlement en de Raad. Wetsdecreet nr. 41 - A/2010 van 29 april, gewijzigd bij D.L. nr. 206 - A/2012 van 31 augustus, bij D.L. nr. 19 - A/2014 van 7 februari en bij D.L. nr. 246 - A/2015 van 21 oktober, tot regeling van het weg - en spoorvervoer van gevaarlijke goederen. Wetsdecreet nr. 24/2012 van 6 februari. Consolideert de minimumvoorschriften voor de bescherming van werknemers tegen gezondheids - en veiligheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan chemische agentia op het werk en zet Richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 om. Wetsdecreet n° 73/2011, van 17 juni – Gaat over tot derde wijziging aan het Wetsdecreet n .º 178/2006, van 5 september , zet de Richtlijn n.º 2008/98/CE, van het Europees Parlement e n van de Raad om, van 19 november, inzake het afval, e n gaat over tot de aanpassing van de verschill ende juridische stelsels op het vlak van afval gewijzigd door Wetsdecreet n° 67/2014, van 7 mei , door Wetsdecreet n.º 165/2014, van 5 novemb e r e n door Wetsdecreet n.º 17372015, van 2 5 a ugustus . Verordening n.º 209/2004 - Europese lijst van afvalstoffen 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. A N D E R E I N F O R M A T I E

7. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte: 01/03/2019 Bladzijde 7 /10 Schok en wrijving Contact met de lucht Verwarming Zonlicht Vochtigheid Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Vermijd directe impact Zuren Water Oxiderende stoffen Brandbare materialen Andere Incompatiebel Vorming van silicaten en calciumhydroxide Voorzorg Niet van toepassing Zouten van onedele metalen (AL, NH4, ...) SECÇÃO 11: T O X I C O L O G I S C H E I N F O R M A T I E 11.1 Informatie over toxicologische effecten : Voor het product zelf zijn geen experimentele gegevens beschikbaar met betrekking tot toxicologische eigenschappen Gevaarlijke gezondheidseffecten: Bij herhaalde, langdurige blootstelling of bij concentraties boven de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling kunnen schade lijke gezondheidseffecten optreden, afhankelijk van de wijze van blootstelling: A. - Inslikken (acuut effect): - Acute toxiciteit: O p basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen ingedeeld als gevaarlijk bij inslikken. Voor nadere informatie zie paragraaf 3. - Corrosiviteit / Irritatie: Het inslikken van een grote dosis kan irrit atie van de keel, buikpijn, misselijkheid en braken veroorzaken. B - Inademing (acuut effect): - Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en wordt geen enkele stof ingedeeld als gevaarlijk bij inademi ng. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Corrosiviteit/Irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. De stof bevat echter stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk bij inademing. Voor meer informatie zie rubr iek 3. C - Huid - en oogcontact. (acuut effect): - - Huidcontact: Veroorzaakt huidontsteking. - - Oogcontact: Veroorzaakt aanzienlijk oogletsel bij contact. D - CMR - effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting): - - Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen ingedeeld als gevaarlijk voor de beschreven effecten. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Mutageniteit: Op basis v an de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en vertoont dit artikel geen stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Giftigheid voor de voortplanting: Op basis van de beschikbare gegevens word t niet voldaan aan de indelingscriteria en bevat geen stoffen die als gevaarlijk voor dit artikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. E - Sensibilisatie - effecten: - - Ademhalingswegen: Op basis van de beschikbare gegevens wor dt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen aanwezig die zijn ingedeeld als gevaarlijk met sensibiliserende effecten. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Huid: Langdurig huidcontact kan leiden tot episodes van allergische contactderm atitis. F - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), blootstellingstijd: - Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen, die gewoonlijk omkeerbaar is en meestal beperkt blijft tot de bovenste luchtwegen. G - Specifieke doelorgaantoxic iteit (STOT), herhaalde blootstelling: - - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, zodat er geen stoffen zijn die als gevaarlijk voor dit artikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. - - Huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria; er zijn geen stoffen die als gevaarlijk voor dit artikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. H - Aspiratiegevaar: - Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, waaruit blijkt dat er voor dit artikel geen stoffen als gevaarlijk zijn ingedeeld. Voor meer informatie zie rubriek 3.

5. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte : 01/03/2019 Bladzijde 5 /10 Informatie over de fysieke en chemische basis eigenschappen : Reukdrempel: Niet relevant * SECTIE 8: CONTROLE VAN DE BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING ( vervolg ) Pictogram PPE Markering ECN Normen Opmerkingen Verplichte bescherming van de handen Beschermende handschoenen tegen kleine risico's Vervang handschoenen als er tekenen van verslechtering zijn. Bij langdurige blootstelling aan het product voor professionele/industriële gebruikers wordt het gebruik van CE III handschoenen volgens EN 420 en Pomarine 375 aanbevolen Aangezien het product een mengsel van verschillende materialen is, kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet volledig betrouwbaar van tevoren worden berekend en moet deze dus vóór de toepassing worden gecontroleerd. D. - Oog - en gezichtsbescherming Pictogram PPE Markering ECN Normen Opmerkingen Verplichte gezichts bescherming Panoramische beglazing tegen spatten/spray EN 166:2001 EN ISO 4007:2012 Dagelijks reinigen en periodiek desinfecteren volgens de instructies van de fabrikant. Het wordt aanbevolen te gebruiken in geval van risico op spatten E. - Lichaamsbescherming Pictogram PPE Markering ECN Normen Opmerkingen Werkkledij Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers, wordt CE III volgens EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1995 aanbevolen Antislip werkschoenen EN ISO 20347:2012 Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers wordt CE III volgens EN ISO 20345 en Wrecked 13832 - 1 aanbevolen. F. - Bijkomende noodmaatregelen Noodmaatregel Normen Noodmaatregel Normen Veiligheidsdouche ANSI Z358 - 1 ISO 3864 - 1:2002 Reinigen van de ogen DIN 12 899 ISO 3864 - 1:2002 Maatregelen ter beheersing van blootstelling voor het milieu : Met het oog op de EU - wetgeving inzake milieubescherming wordt aanbevolen het morsen van zowel het product als de verpakking in het milieu te vermijden. Voor aanvullende informatie zie 7.1.D Vluchtige organische stoffen: In toepassing van wetsdecreet nr. 127/2013 (Richtlijn 2010/75/EU), heeft dit product de volgende kenmerken: C.O.V. (Toevoer): 0 % gewicht C.O.V. - dichtheid bij 20 ºC: 0 kg/m³ (0 g/L) Gemiddeld koolstofgetal: Niet relevant Gemiddeld moleculair gewicht: Niet relevant

2. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – Vers ie : FDS.01007 Uitgifte: 01/03/2019 Bladzijde 2 /10 SECTIE 3: S A M E N S T E L L I N G / I N F O R M A T I E O V E R D E C O M P O N E N T E N (ve rvolg ) Identificatie Chemische naam / classificatie Concentratie CAS: 65997 - 15 - 1 Cement, portland, chemische producten ¹ Auto - classificad EC: 266 - 043 - 4 Index: Niet van toepassing REACH: N iet van toepassing 25 - <50 % Verordening 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Gevaar CAS: 1305 - 78 - 8 Calciumoxide ¹ Auto - classificad EC: 215 - 138 - 9 Index: Niet van toepassing REACH: 01 - 2119475325 - 36 - XXXX 1 - <2,5 % Verordening 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Gevaar CAS: 7446 - 11 - 9 Zwaveltrioxide ¹ Auto - classificad EC: 231 - 197 - 3 Index: Niet van toepassing REACH : 01 - 2119458835 - 26 - XXXX 1 - <2,5 % Verordening 1272/2008 Skin Corr. 1B: H314; STOT SE 3: H335; EUH014 - Gevaar SECTIE 4: MAATREGELEN VAN EERSTE HU LP 4.1 Omschrijving van de maatregelen van eers te hulp : Symptomen als gevolg van vergiftiging kunnen zich voordoen na blootstelling, dus in geval van twijfel, directe blootstelling aan de chemische stof of het aanhouden van het symptoom, medische hulp inroepen door het VIB voor dit product te tonen. Door inademing: Verwijder de getroff en persoon van blootstelling, geef hem/haar schone lucht en houd hem/haar rustig. In ernstige gevallen zoals cardio - ademhalingsmoeilijkheden, pas kunstmatige ademhalingstechnieken toe (mond - op - mond beademing, hartmassage, toediening van zuurstof, enz.) en roep onmiddellijk medische hulp in. Door contact met de huid: Bevat stoffen die heftig reageren met water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen en reinig het getroffen gebied grondig. In geval van ernstige ziekte, een arts raadplegen. Indien het pr oduct brandwonden of bevriezing veroorzaakt, mag u geen kleding uittrekken aangezien dit het veroorzaakte letsel kan verergeren. Als zich blaren op de huid vormen, mogen deze nooit worden opengebarsten omdat dit het risico op infectie verhoogt. Door contac t met de ogen: Bevat stoffen die heftig reageren met water. Reinig het getroffen gebied met voorzichtigheid. Indien contactlenzen worden gedragen, dienen deze te worden verwijderd zolang zij niet in contact komen met het oog, aangezien bijkomende schade ka n ontstaan. Vraag onmiddellijk medische hulp door het veiligheidsinformatieblad van dit product te laten zien. Door inslikken/aspiratie: Geen braken opwekken, als dit gebeurt, het hoofd naar voren gekanteld houden om aspiratie te voorkomen. Hou de betrokke ne rustig. Mond en keel spoelen, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij bij het inslikken zijn aangetast . 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: De acute e n uitgestelde effecten staan aangegev e n in de punten 2 en 11. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Niet relevant Blusmiddelen: WAARSCHUWING! Het product bevat stoffen die heftig met water reageren. GEBRUIK NOOIT WATER OM BRAND TE BLUSSEN. Gebruik bij voorkeur po lyvalente poederblussers (ABC - poeder), of fysisch schuim of kooldioxide (CO2) blussers. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Bevat stoffen die heftig reageren met water .

6. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte : 01/03/2019 Bladzijde 6 /10 SECÇÃO 9: FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHA PPEN ( vervol g ) Volatili teit : Kooktemperatuur bij atmosferische druk : Dampdruk bij 20 ºC: Dampdruk bij 50 ºC: Verdampingssnelheid bij 20 ºC: Kenmerken van het product : Densi teit bij 20 ºC: Relatieve densiteit bij 20 ºC: Dynamische viscositeit bij 20ºC: Kinematische viscositeit bij 20 ºC: Kinematische viscositeit bij 40 ºC: Concentra tie : pH: Dampdichtheid bij 20 °C Verdelingscoëfficiënt n - octanol/water: Oplosbaarheid in water bij 20 ºC: Eigenschap van oplosbaarheid : Temperatu u r van decompositie : Smeltpunt/vriespunt: Explosieve eigenschappen: Oxiderende eigenschappen Ontvlambaarheid : Temperatuur van ontvlamming Ontvlambaarheid (vast, gas): Zelfontbrandingstemperatuur: Onderste ontvlambaarheidsgrens: Bov enste ontvlambaarheidsgrens : Explosivi teit : Onderste explosiegrens: Bovenste explosiegrens 9.2 Andere informaties : Oppervlaktespanning bij 20 ºC Brekingsindex : Nie t relevant * N iet relevant * <300000 Pa (300 kPa) Niet relevant * 2336 kg/m³ 2,336 N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N i et rel e vant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet van toepassing N iet relevant * 1010 ºC N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * *Geen gegevens beschikbaar op het moment van schrijven of niet van toepassing gezien de aard en het gevaar van het product

4. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ADHERE TURBO - VERVOLG OP DE VOLGENDE BLADZIJDE – VERSIE FDS.01007 Uitgifte : 01/03/2019 Bladzijde 4 /10 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL 8.1 Controleparameters : Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in de werkomg eving moeten worden gecontroleerd (Wetsdecreet nr. 24/2012 en Portugese norm NP 1796 - 2014 : Identifica tie Milieugrenswaarden C e ment, portland, chemische prod ucten CAS: 65997 - 15 - 1 EC: 266 - 043 - 4 TLV - TWA 1 mg/m³ TLV - STEL Jaar 2017 Calciumox i de CAS: 1305 - 78 - 8 EC: 215 - 138 - 9 TLV - TWA 2 mg/m³ TLV - STEL Jaar 2017 DNEL ( Werknemers ): Korte blootstelling Lange blootstelling Identifica tie S ystemisch Lokaal Systemisch Lokaal Calciuloxide CAS: 1305 - 78 - 8 EC: 215 - 138 - 9 Ora a l N iet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Huid Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Ina deming Niet relevant 4 mg/m³ Niet relevant 1 mg/m³ Zwaveltrioxide CAS: 7446 - 11 - 9 EC: 231 - 197 - 3 Ora a l Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Huid Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Ina deming Niet relevant 0,1 mg/m³ Niet relevant 0,05 mg/m³ DNEL ( Bevolking ): Korte blootstelling Korte blootstelling Identifica tie S ystemisch Lo kaal Systemisch Lokaal Calciumoxide CAS: 1305 - 78 - 8 EC: 215 - 138 - 9 Ora a l Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Huid Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Ina deming Niet relevant 4 mg/m³ Niet relevant 1 mg/m³ PNEC: Identifica tie Calciumoxide CAS: 1305 - 78 - 8 EC: 215 - 138 - 9 STP 2,27 mg/L Zoet water 0,37 mg/L Alleen 817,4 mg/kg Zeewater 0,24 mg/L Tussenpozen 0,37 mg/L Sediment en ( Zoet water ) N iet relevant Ora a l Não relevante Sediment en ( zeewater ) Niet relevant Zwaveltrioxide CAS: 7446 - 11 - 9 EC: 231 - 197 - 3 STP 8,8 mg/L Zoet water 0,0025 mg/L Alleen N iet relevant Zeewater 0,00025 mg/L Tussenpozen Niet relevant Sediment en ( Zoetwater ) 0,002 mg/kg Ora a l Niet relevant Sediment en ( Zeewater ) 0,002 mg/kg 8.2 Control e van blootstel ling : A. - Alg emene veiligheids - en hygiënemaatregelen in de werkomgeving Als preventieve maatregel adviseren wij het gebruik van elementaire persoonlijke beschermingsmiddelen met het bijbehorende """" symbool CE"""". Voor meer informa tie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsklasse, enz.) raadpleegt u de bijsluiter van de fabrikant van de PBM. De aanduidingen in deze rubriek hebben betrekking op het zuivere product. Beschermende maat regelen voor het verdunde product kunnen variëren naar gelang van de mate van verdunning, het gebruik, de wijze van aanbrengen, enz. Om te bepalen of de installatie van nooddouches en/of oogdouches in magazijnen aan de voorschriften voldoet, moet rekening worden gehouden met de per geval geldende voorschriften voor de opslag van chemische producten. Zie voor nadere informatie de punten 7.1 en 7.2. Alle hier verstrekte informatie is een aanbeveling, die door de diensten voor preventie van beroepsrisico's moe t worden uitgevoerd wanneer zij niet op de hoogte zijn van eventuele aanvullende preventieve maatregelen van de onderneming B. - Ademhalingsbescherming : Pictogram PPE Markering ECN Normen Opmerkingen Verplichte bescherming van de a demhalingswegen Zelf filtrerende maskers voor gassen en dampen EN 405:2001+A1:2009 Vervangen wanneer de geur of smaak van de verontreiniging in het masker of het gelaatsstuk wordt waargenomen. Wanneer de verontreiniging geen goede waarschuwingseigenschappen heeft, wordt het gebruik van isolerende apparatuur aanbevolen C. - Specifieke bescherming van de handen.

Weergaven

 • 1024 Totale weergaven
 • 885 Websiteweergaven
 • 139 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu