•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-Veiligheidsinformatie-ISOVIT FIBRAFLEX

1243 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

3. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 3 /13 Middelen van uitdoving:

10. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 10 /13 Acute toxiciteit Gambussia afinis Vis

13. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX EINDE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie FDS.12004 Versão: FDS.01001 Uitgifte 13/03/2019 Bladzijde 13 /13 SECTIE 16: ANDERE INFORMATIE (vervolg) De informatie in dit blad is gebaseerd op onze beste kennis op de datum van publicatie en wordt te goeder trouw gegeven. Deze in formatie ontslaat de gebruiker van het product echter geenszins van de verplichting de wetten en voorschriften die van toepassing z ijn op het product, de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu na te leven en te eerbiedigen, en de doeltreffendheid afdoende te controleren en te testen. De betrokken werknemers en de werknemers die verant woorde lijk zijn voor de veiligheidszone moeten toegang hebben tot de informatie in dit blad om de veiligheid bij de opslag, de behandeling en het vervoer van dit product te waarborgen.

12. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 12 /13 SEC TIE 16: A N D E R E I N F O R M A T I E Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatieblad: Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenstemming met BIJLAGE II - Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EU) nr. 2015/830 ). Wijzigingen in het vorige veiligheidsinformatieblad die gevolgen hebben voor de risicobeheersmaatregelen: Niet relevant Teksten van zinnen onder rubriek 2: H315 : Veroorzaakt huidirritatie H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken Teksten van de zinnen onder rubriek 3: De aangegeven zinsneden hebben geen betrekking op het product zelf, maar dienen uitsluitend ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke bestanddelen die zijn vermeld in punt 3 Verordening 1272/2008 (CLP): Oogbeschadiging. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Huidirrit. 2: H315 - Ver oorzaakt huidirritatie STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken Indelingsprocedure Skin Irrit. 2: Berekeningsmethode Eye Dam. 1: Berekeningsmethode Skin Sens. 1: Berekeningsmethode STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken Advies over opleiding Een minimale opleiding in preventie van beroepsrisico's wordt aanbevolen voor personeel dat met dit product omgaat, om het begrijpen en interpreteren van dit veiligheidsinformatieblad en het productetiket te vergemakkelijken. Belangrijkste bronnen van literatuur: http://echa.europa.eu http://eur - lex.europa.eu Verordening n.º 209/2004 - Europese lijst van afvalstoffen SECTIE 15: INFORMATIE OVER DE REGLEMENTERING (vervolg)

8. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 8 /13 Schok en wrijving Contact met de lucht Verwarming Zonlicht Vochtigheid N iet van toepassing Vermijd directe impact N iet van toepassing Niet van toepassing Vermijd directe impact Zuren Water Oxiderende stoffen Brandbare materialen Andere Het kan heftig reageren Vermijd directe impact N iet van toepassing N iet van toepassing Zouten van onedele metalen (AL, NH4, ...) Informatie over toxicologische effecten: Voor het product zelf zijn geen experimentele gegevens beschikbaar met betrekking tot toxicologische eigenschappen Gevaarlijke gezondheidseffecten: Bij herhaalde, langdurige blootstelling of bij concentraties boven de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling kunnen sc hadelijke gezondheidseffecten optreden, afhankelijk van de wijze van blootstelling: A. - Inslikken (acuut effec t): - Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen in gedeeld als gevaarlijk bij inslikken. Voor nadere informatie zie paragraaf 3. - Corrosiviteit / Irritatie: Het inslikken van een grote dosis kan irritatie van de keel, buikpijn, misselijkheid en braken veroorzaken. B - Inademing (acuut effect):

4. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 4 /13 SEC TIE 7: B E H A N D E L I N G E N O P S L A G 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor een veilig hanteren : A. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Gebruik in geventileerde ruimten. Vorming en opeenhoping van stof vermijden B. Technische aanbevelingen ter voorkoming van brand en ontploffing. Door zijn ontvlambaarheidseigenschappen vormt het product onder normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik geen brandgevaar. C. Technische aanbevelingen ter voorkoming van ergonomische en toxicologische gevaren. Niet eten of drinken tijdens het hanteren van het product, en daarna de handen wassen met geschikte schoonmaakmiddelen. D. Technische aanbev elingen ter voorkoming van milieurisico's. Het wordt aanbevolen om absorberend materiaal in de buurt van het product aan te brengen (zie rubriek 6.3). 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten : A. - Technische maatregelen van op slag Minimumt emperatu u r Maximumt emperatu u r Maximum tijd : 5 ºC 30 ºC 6 m aanden B. - Algemene opslagvoorwaarden . Vermijd warmtebronnen, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 10.5 Bewaar de verpakking goed gesloten en beschermd tegen blootstelling aan lucht en vocht 7.3 Finaal specifiek gebruik : Behalve voor de reeds vermelde indicaties is het niet nodig speciale aanbeveli ngen te doen voor het gebruik van dit product Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: : SECTIE 8: CONTROLE VAN DE BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

6. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 6 /13 D. - Oog - en gezichtsbescherming Pictogram PPE Mar keri ng ECN N orm en O pmerkingen Verplichte gezichts bescherming Panoramische beglazing tegen spatten/spray EN 166:2001 EN ISO 4007:2012 Dagelijks reinigen en periodiek desinfecteren volgens de instructies van de fabrikant. Het wordt aanbevolen te gebruiken in geval van risico op spatten E. - Lichaamsbescherming Pictogram PPE Mar kering ECN N orm en O pmerkingen Werkkledij Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers, wordt CE III volgens EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1995 aanbevolen Antislip werkschoenen EN ISO 20347:2012 Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers wordt CE III volgens EN ISO 20345 en EN 13832 - 1 aanbevolen. F. - Bijkomende noodmaatregelen

11. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 11 /13 HP4 Irriterend - huidirritatie en oogletsel , HP5 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) / aspiratietoxiciteit, HP13 Sensibiliserend C ode Omschrijving Soort afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014) 08 0 4 0 9 * lijm - of kitafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Gevaarlijk SEC TIE 15: INFORMA TIE OVER DE REGLEMENT ERING 15.1 Specifieke veiligheids - , gezondheids - en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel Stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie in Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Niet relevant Stoffen opgenomen in bijlage XIV van REACH (autor isatielijst) en vervaldatum: Niet relevant Verordening (EG) nr. 1005/2009, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: Niet relevant Artikel 95, Verordening (EU) nr. 528/2012: Niet relevant VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, betreffende de in - en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Niet relevant Beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels (bijlage XVII REACH, enz...): 1. Cement en cement houdende mengsels mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt indien zij bij hydratatie meer dan 2 mg/kg (0,0002 %) oplosbaar chroom(VI) van het totale drooggewicht van het cement bevatten. 2. Indien reductase worden gebruikt, zorgen de leveranciers er, onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels, vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van cement of cement houdende mengsels zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar informatie over de verpakkingsdatum wordt aangebracht, alsmede over de opslagomstandigheden en de opslagperiode die nodig zijn om de activiteit van de reductase te handhaven en het gehalte oplosbaar chroom(VI) onder de in punt 1 vermelde limiet te houden . 3. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 niet van toepassing op het in de handel brengen en het gebruik in gecontroleerde, gesloten en volledig geautomatiseerde processen waarin cement en cement houdende mengsels uitsluitend door machines worden gehanteerd en waarin e r geen mogelijkheid tot contact met de huid bestaat Bijzondere bepalingen ter bescherming van personen of van het milieu: Aanbevolen wordt de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als inputgegevens voor een risicobeoordeling van de plaat selijke omstandigheden, teneinde de nodige risicopreventiemaatregelen voor de hantering, het gebruik, de opslag en de verwijdering van dit product vast te stellen Andere wetgevingen : Dit product is niet gereguleerd voor vervoer (ADR/RID,IMDG,IATA)

1. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 1 /13 SECTIE 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Classificatie van de stof of mengsel Verordening nº1272/2008 (CLP): Dit product werd geclassificeerd in overeenstemming met Verordening nr. 1272/2008 (CLP). Oogbeschadiging. 1: Ernstig oogletsel, Categorie 1, H318 Huidirritatie 2: Huidirritatie, Categorie 2, H315 Sensibilisering van de huid. 1: Sensibilisering van de Huid , Categorie 1, H3 17 STOT SE 3: Toxiciteit voor de ademhalingswegen (éénmalige blootstelling), Categorie 3, H335 2.2 Element en van het label : Verordening nº1272/2008 (CLP): Gevaar Gevaaraanduidingen : Oogbeschadiging. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Huidirrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie Sen sibilis ering van de huid. 1: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken Voorzorg aanbevelingen : P101: Indien medisch advies nodig is, verpakking of etiket bij de hand houden P102: Buiten bereik van kinderen bewaren P264: Grondig wassen na het hanteren P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen P304+P340: BIJ INADEMING: in de frisse lucht brengen en op een voor de ademhaling comfortabele plaats P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Als u contactlenzen draagt, doe ze dan zo mo gelijk uit. Ga door met spoelen. P310: Neem onmiddellijk contact op met een ANTI GIF INFORMATIECENTRUM / arts P501: Inhoud en/of houder afvoeren via gescheiden inzamelsysteem in uw gemeente S toffen die tot de classificatie bijdragen Cement, Portland, chemis ch e product en , Calcium dihydroxide 2.3 Andere gevaren : Het product voldoet niet aan de PBT/mPmB - criteria comercial.seciltek@secil.pt SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE S TO F /M E NG SE L EN V E NNO O TS C H AP / ONDE R N EMI NG Stoffen: SECTIE 3: S A M EN S T EL LI N G / I N F OR M AT I E O V ER D E CO MP O N EN T EN

9. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 9 /13 SEC TIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE ( vervolg ) - - Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en wordt geen enkele stof ingedeeld als gevaarlijk bij inademing. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Corrosiviteit /Irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. De stof bevat echter stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk bij inademing. Voor meer informatie zie rubriek 3. - C - Huid - en oogcontact. (acuut effect): - - Huidco ntact: Veroorzaakt huidontsteking. - - Oogcontact: Veroorzaakt aanzienlijk oogletsel bij contact. - D - CMR - effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting): - - Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen ingedeeld als gevaarlijk voor de beschreven effecten. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Mutageniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en vertoont dit arti kel geen stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Giftigheid voor de voortplanting: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en bevat geen stoffen die als gevaarlijk voor dit a rtikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. - E - Sensibilisatie - effecten: - - Ademhalingswegen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria en zijn er geen stoffen aanwezig die zijn ingedeeld als gevaarlijk met sensibiliserende effecten. Voor meer informatie zie rubriek 3. - - Huid: Langdurig huidcontact kan leiden tot episodes van allergische contactdermatitis. - F - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), blootstellingstijd: - Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, maar presenteert stoffen die zijn ingedeeld als gevaarlijk bij inademing. Voor meer informatie zie rubriek 3. - G - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), herhaalde blootstelling: - - Specifieke doelorgaantoxicite it (STOT), herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, zodat er geen stoffen zijn die als gevaarlijk voor dit artikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. - - Huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria; er zijn geen stoffen die als gevaarlijk voor dit artikel zijn ingedeeld. Voor nadere informatie zie rubriek 3. - H - Aspiratiegevaar: - Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, waaruit blijkt dat er voor dit artikel geen stoffen als gevaarlijk zijn ingedeeld. Voor meer informatie zie rubriek 3. Andere informa ties : Contact met een vochtige huid zonder afdoende bescherming kan leiden tot verdikking van de huid, barsten of scheuren van de huid. Specifieke toxicologische informatie over de stoffen : Identificatie Acute toxiciteit Geslacht Calcium dihydroxide CAS: 1305 - 62 - 0 EC: 215 - 137 - 3 DL50 oraal 7340 mg/kg Rat DL50 huid Niet relevant CL50 inademing Niet relevant

2. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 2 /13 SECTIE 3: S A M E N S T E L L I N G / I N F O R M A T I E O V E R D E C O M P O N E N T E N (ve rvolg ) Identifica tie Chemische naam / classifica tie Concentra tie CAS: 6 5 997 - 15 - 1 Cement, portland, chemisch e produ ct en ¹ Auto - classifica t EC: 2 66 - 043 - 4 Index: N iet van toepassing REACH: Niet van toepassing 25 - < 50 % Verordening 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Gevaar CAS: 1305 - 62 - 0 Kalk ( chemisch product) , hydraulische methode ¹ Auto - classificat EC: 2 15 - 137 - 3 Index: Niet van toepassing REACH: 01 - 2119475 151 - 45 - XXXX 1 - <2,5 % Verordening 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Gevaar SEC TIE 4: M AATREGELEN VAN EERSTE HU LP 4.1 Omschrijving van de maatregelen van eers te hulp : Symptomen als gevolg van vergiftiging kunnen zich voordoen na blootstelling, dus in geval van twijfel, directe blootstelling aan de chemische stof of het aanhouden van het symptoom, medische hulp inroepen door het VIB voor dit product te tonen. Door ina deming : Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk bij inademing, i ngeval van vergiftigingsverschijnselen wordt echter aanbevolen de getroffen persoon van de plaats van blootstelling te verwijderen, hem/haar schone lucht te geven en hem/haar te laten rusten. Zoek medische hulp als de symptomen aanhouden Door contact met de huid : Ver wijder verontreinigde kleding en schoenen, reinig de huid of was het getroffen gebied met veel koud water en milde zeep. In geval van ernstige ziekte een arts raadplegen. Als het product brandwonden of bevriezing veroorzaakt, mag u geen kleding uittrekken omdat het letsel kan verergeren als de kleding aan de huid vastzit. Als zich blaren op de huid vormen, mogen deze niet worden opengebarsten omdat dit het risico op infectie vergroot. Door contact met de ogen : Spoel het geopende oog met veel water op kamert emperatuur gedurende ten minste 15 minuten. Wrijf niet in de ogen en sluit ze niet. Indien de getroffene contactlenzen draagt, moeten deze worden verwijderd zolang zij niet aan de ogen vastgekleefd zitten, anders kan bijkomende schade ontstaan. Raadpleeg i n ieder geval na het spoelen zo spoedig mogelijk een arts met het veiligheidsinformatieblad van het product. Door inslikken /aspira tie : Geen braken opwekken, als dit gebeurt, het hoofd naar voren gekanteld houden om aspiratie te voorkomen. Hou de betrokkene rustig. Mond en keel spoelen, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij bij het inslikken zijn aangetast . 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten : De acute e n uitgestelde effecten staan aangegev e n in de punten 2 e n 11. 4.3 Vermelding va n de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: N iet relevant

7. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 7 /13 SECTIE 8: CONTROLE VAN DE B LOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING ( vervolg ) Noodmaatregel Norm en Noodmaatregel Norm en Veiligheidsdouche ANSI Z358 - 1 ISO 3864 - 1:2002 Reinigen van de ogen DIN 12 899 ISO 3864 - 1:2002 9.1 Informa tie over de fysieke en chemische basis eigenschappen : Voor volledige informatie, zie productgegevensblad Fysiek aspect : Fysieke staat bij 20 ºC: Aspect : Kleur : Geur : Reukdrempel : Volatili teit : Kooktemperatuur bij atmosferische druk : Dampdruk bij 20 ºC: Dampdruk bij 50 ºC: Verdampingssnelheid bij 20 ºC: Kenmerk van het product : Densi teit bij 20 ºC: Relatieve densiteit bij 20 ºC: Dynamische viscositeit bij 20ºC: Kinematische viscositeit bij 20 ºC: Kinematische viscositeit bij 40 ºC: Concentra tie : pH: D ampdichtheid bij 20 ºC: Verdelingscoëfficiënt n - octanol/water : Oplosbaarheid in water bij 20 ºC: Eigenschap van oplosbaarheid : Temperatu u r van decompositie : Smeltpunt/vriespunt : E xplosi eve eigenschappen : Oxiderende eigenschappen Vast N iet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar N iet relevant * N iet relevant * Niet relevant * <300000 Pa (300 kPa) N iet relevant * 2280 kg/m³ 2 , 28 N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * Niet relevant * Niet relevant * N iet relevant * N iet relevant * Niet relevant * * Geen gegevens beschikbaar op het tijdstip van opstelling van dit document of niet van toepassing gezien de aard en de gevaren van het product

5. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT FIBRAFLEX - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 13002 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 5 /13 SEC TIE 8: CONTROLE VAN DE BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING ( vervolg ) Identificatie Milieugrenswaarden Cement, portland, chemische prod ucten CAS: 65997 - 15 - 1 EC: 266 - 043 - 4 TLV - TWA 1 mg/m³ TLV - STEL Jaar 2017 Calcium dihydroxide CAS: 1305 - 62 - 0 EC: 215 - 137 - 3 TLV - TWA 1 mg/m³ TLV - STEL Jaar 2017 DNEL (Werknemers): Korte blootstelling Lange blootstelling Identificatie Systemisch Lokaal Systemisch Lokaal Calcium dihydroxide CAS 1305 - 62 - 0 EC: 215 - 137 - 3 Oraal Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Huid Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Inademing Niet relevant 4 mg/m³ Niet relevant 1 mg/m³ DNEL (Bevolking): Korte blootstelling Korte blootstelling Identificatie Systemisch Lokaal Systemisch Lokaal Calcium dihydroxide CAS 1305 - 62 - 0 EC: 215 - 137 - 3 Oraal Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Huid Niet relevant Niet relevant Niet relevant Niet relevant Inademing Niet relevant 4 mg/m³ Niet relevant 1 mg/m³ PNEC: Identificatie Calcium dihydroxide CAS: 1305 - 62 - 0 EC: 2 1 5 - 137 - 3 STP 3 mg/L Zoet water 0, 49 mg/L Alleen 1 080 mg/kg Zeewater 0, 3 2 mg/L Tussenpozen 0, 49 mg/L Sedimenten (Zoet water) Niet relevant Oraal N iet relevant Sedimenten (zeewater) Niet relevant 8.2 Control e van blootstelling : A. - Algemene veiligheids - en hygiënemaatregelen in de werkomgeving Als preventieve maatregel adviseren wij het gebruik van elementaire persoonlijke beschermingsmiddelen met het bijbehorende """" symbool CE"""". Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsklasse, enz.) raadpleegt u de bijsluiter van de fabrikant van de PBM. De aanduidingen in deze rubriek hebben betrekking op het zuivere product. Beschermende maatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naar gelang van de mate van verdunning, het gebruik, de wijze van aanbr engen, enz. Om te bepalen of de installatie van nooddouches en/of oogdouches in magazijnen aan de voorschriften voldoet, moet rekening worden gehouden met de per geval geldende voorschriften voor de opslag van chemische producten. Zie voor nadere informati e de punten 7.1 en 7.2. Alle hier verstrekte informatie is een aanbeveling, die door de diensten voor preventie van beroepsrisico's moet worden uitgevoerd wanneer zij niet op de hoogte zijn van eventuele aanvullende preventieve maatregelen van de onderneming B. - Ademhalingsbescherming : Pictogram PPE Markering ECN Normen Opmerkingen Verplichte bescherming van de a demhalingswegen Zelf filtrerende maskers voor gassen en dampen EN 405:2001+A1:2009 Vervangen wanneer de geur of smaak van de verontreiniging in het masker of het gelaatsstuk wordt waargenomen. Wanneer de verontreiniging geen goede waarschuwingseigenschappen heeft, wordt het gebruik van isolerende apparatuur aanbevolen C. - Specifieke bescherming van de handen . Pictogram PPE Mar kering ECN N orm en O pmerkingen Verplichte bescherming van de handen Beschermende handschoenen tegen kleine risico's Vervang handschoenen als er tekenen van verslechtering zijn. Bij langdurige blootstelling aan het product voor professionele/industriële gebruikers wordt het gebruik van CE III handschoenen volgens EN 420 en EN 375 aanbevolen Aangezien het product een mengsel van verschillende materialen is, kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet volledig betrouwbaar van tevoren worden berekend en moet deze dus vóór de toepassing worden gecontroleerd.

Weergaven

 • 1243 Totale weergaven
 • 1047 Websiteweergaven
 • 196 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 1 www.biomat.eu
 • 1 google.com