•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-Veiligheidsinformatie-ISOVIT AD 25

1253 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 2 /1 0 Middelen van uitdoving:

10. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVAT AD 25 EINDE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie FDS.1 3006 Versão: FDS.01001 Uitgifte 13/03/2019 Bladzijde 10 /1 0 SECTIE 16: ANDERE INFORMATIE (vervolg) De informatie in dit blad is gebaseerd op onze beste kennis op de datum van publicatie en wordt te goeder trouw gegeven. Deze informatie ontslaat de gebruiker van het product echter geenszins van de verplichting de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het product, de veiligheid, de hygiëne en de besche rming van de menselijke gezondheid en het milieu na te leven en te eerbiedig en, en de doeltreffendheid afdoende te controleren en te testen. De betrokken werknemers en de werknemers die verantwoordelij k zijn voor de veiligheidszone moeten toegang hebben tot de informatie in dit blad om de veiligheid bij de opslag, de behandeling e n het vervoer van dit product te waarborgen.

9. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 9 /1 0 SEC TIE 16: A N D E R E I N F O R M A T I E Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatieblad: Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenstemming met BIJLAGE II - Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EU) nr. 2015/830 ). Wijzigingen in he t vorige veiligheidsinformatieblad die gevolgen hebben voor de risicobeheersmaatregelen: Niet relevant Teksten van de zinnen onder rubriek 3: De aangegeven zinsneden hebben geen betrekking op het product zelf, maar dienen uitsluitend ter informatie en verw ijzen naar de afzonderlijke bestanddelen die zijn vermeld in punt 3 Verordening 1272/2008 (CLP): Niet relevant Indelingsprocedure Niet relevant Advies over opleiding Een minimale opleiding in preventie van beroepsrisico's wordt aanbevolen voor personeel dat met dit product omgaat, om het begrijpen en interpreteren van dit veiligheidsinformatieblad en het productetiket te vergemakkelijken. Belangrijkste bronnen van literatuur: http://echa.europa.eu http://eur - lex.europa.eu Verordening n.º 209/2004 - Europese lijst van afvalstoffen Wetsdecreet nr. 127/2013 van 30 augustus, tot omzetting van de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties, vervat in wetsdecreet nr. 242/2001 van 31 augustus, gewijzigd bij wetsdecreten nr. 181/2006 van 6 september en nr. 98/2010 van 11 augustus, waarbij richtlijn nr. 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 in nationaal recht wordt omgezet. SECTIE 15: INFORMATIE OVER DE REGLEMENTERING (vervolg)

8. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 8 /1 0 Niet relevant. C ode Omschrijving Soort afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014) 08 0 1 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak Niet g evaarlijk SEC TIE 15: INFORMA TIE OVER DE REGLEMENT ERING 15.1 Specifieke veiligheids - , gezondheids - en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel Stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie in Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Niet relevant Stoffen opgenom en in bijlage XIV van REACH (autorisatielijst) en vervaldatum: Niet relevant Verordening (EG) nr. 1005/2009, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: Niet relevant Artikel 95, Verordening (EU) nr. 528/2012: Niet relevant VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, betreffende de in - en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Niet relevant Seveso III : Niet relevant Beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en mengsels (bijlage XVII REACH, enz...): Niet relev ant Bijzondere bepalingen ter bescherming van personen of van het milieu: Aanbevolen wordt de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als inputgegevens voor een risicobeoordeling van de plaatselijke omstandigheden, teneinde de nodige risicopreventiemaatregelen voor de hantering, het gebruik, de opslag en de verwijdering van dit product vast te stellen Dit product is niet gereguleerd voor vervoer (ADR/RID,IMDG,IATA)

6. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 6 /1 0 Schok en wrijving Contact met de lucht Verwarming Zonlicht Vochtigheid N iet van toepassing Niet van toepassing N iet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zuren Water Oxiderende stoffen Brandbare materialen Andere Vermijd sterke zuren Niet van toepassing N iet van toepassing N iet van toepassing Niet van toepassing Informatie over toxicologische effecten: DL50 oraal > 2000 mg/kg Gevaarlijke gezondheidseffecten: Bij herhaalde, langdurige blootstelling of bij concentraties boven de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling kunnen sc hadelijke gezondheidseffecten optreden, afhankelijk van de wijze van blootstell ing: A. - Inslikken (acuut effect): - Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. - Corrosiviteit / Irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria B - Inademing (acuut effect):

3. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 3 /1 0 SEC TIE 7: B E H A N D E L I N G E N O P S L A G 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor een veilig hanteren : A. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren Voldoen aan de huidige wetgeving inzake preventie van beroepsrisico's. Houd containers hermetisch gesloten. Controleer morsen en afval en voer het op een veilige manier af ( rubriek 6). Voorkom vrij morsen uit de container. orde en netheid te handhaven waar gevaarlijke producten worden gehanteerd B. Technische aanbevelingen ter voorkoming van brand en ontploffing. Aanbevolen wordt met lage snelheid te rijden om te voorkomen dat elekt rostatische ladingen ontstaan die ontvlambare producten kunnen aantasten. Zie hoofdstuk 10 voor omstandigheden en materialen die moeten worden vermeden. C. Technische aanbevelingen ter voorkoming van ergonomische en toxicologische gevaren. Niet eten of drinken tijdens het hanteren van het product, en daarna de handen wassen met geschikte schoonmaakmiddelen. D. Technische aanbevelingen ter voorkoming van milieurisico's. Er hoeven geen speciale maatregelen te worden genomen om milieurisico's te voorkomen. Voor nadere informatie zie 6.2. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten : A. - Technische maatregelen van op slag Minimumt emperatu u r Maximumt emperatu u r Maximum tijd : 5 ºC 30 ºC 6 m aanden B. - Algemene opslagvoorwaarden . Vermijd warmtebronnen, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 10.5 7.3 Finaal specifiek gebruik : Behalve voor de reeds vermelde indicaties is het niet nodig speciale aanbevelingen te doen voor het gebruik van dit product Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: : SECTIE 8: CONTROLE VAN DE BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

1. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 1 /1 0 SECTIE 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Classificatie van de stof of mengsel Product ge klasseerd ongeacht de extreme pH Verordening nº1272/2008 (CLP): Volgens Verordening nr. 1272/2008 (CLP) is dit product niet geclassificeerd als gevaarlijk 2.2 Element en van het label : Verordening nº1272/2008 (CLP): Geen 2.3 Andere gevaren : Het product voldoet niet aan de PBT/mPmB - criteria SEC TIE 4: M AATREGELEN VAN EERSTE HU LP 4.1 Omschrijving van de maatregelen van eers te hulp : Raadpleeg een arts in geval van ongerustheid door dit veiligheidsinformatieblad voor te leggen. Door ina deming : In geval van symptomen, breng de getroffenen in de frisse lucht. Door contact met de huid : Bij aanraking wordt aanbevolen de aangetaste plek met overvloedig water en neutrale zeep te reinigen. In geval van huidveranderingen (branderigheid, roodheid, uitslag, blaren, enz.) een arts raadple gen en dit veiligheidsinformatieblad voorleggen Door contact met de ogen : Spoel met water tot het product volledig verwijderd is. In geval van ongemak, medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product laten zien. Door inslikken /aspir a tie : In geval van inname van grote hoeveelheden, wordt aanbevolen medische hulp in te roepen 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten : De acute e n uitgestelde effecten staan aangegev e n in de punten 2 e n 11. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: N iet relevant comercial.seciltek@secil.pt SECTIE 1: IDENTIFICATIE VAN DE S TO F /M E NG SE L EN V E NNO O TS C H AP / ONDE R N EMI NG Stoffen: SECTIE 3: S A M EN S T EL LI N G / I N F OR M AT I E O V ER D E CO MP O N EN T EN

7. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 7 /1 0 SEC TIE 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE ( vervolg ) - - Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - - Corrosiviteit/Irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. - C - Huid - en oogcontact. (acuut effect): - - Huidcontact: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelings criteria . - - Oogcontact: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - D - CMR - effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting): - - Carcinogeniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - - Mutageniteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - - Giftigheid voor de voortplanting: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - E - Sensibilisatie - effecten: - - Ademhalingswegen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - - Huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - F - Specifieke doe lorgaantoxiciteit (STOT), blootstellingstijd: - Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - G - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), herhaalde blootstelling: - - Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT), herhaalde blootst elling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - - Huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . - H - Aspiratiegevaar: - Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria . Andere informa ties : Niet relevant. Specifieke toxicologische informatie over de stoffen : Niet beschikbaar

4. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 4 /1 0 SEC TIE 8: CONTROLE VAN DE BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING ( vervolg ) Er zijn geen milieugrenswaarden voor de stoffen waaruit het product bestaat. DNEL (Werknemers) : Niet relevant. DNEL ( Bevolking) : Niet relevant. PNEC: Niet relevant 8.2 Control e van blootstelling : A. - Algemene veiligheids - en hygiënemaatregelen in de werkomgeving Als voorzorgsmaatregel wordt het gebruik van elementaire persoonlijke beschermingsmiddelen met de bijbehorende CE - markering aanbevolen. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsklasse, enz. ) raadpleegt u de bijsluiter van de fabrikant van de PBM. De aanduidingen in deze rubriek hebben betrekking op het zuivere product. Beschermende maatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naar gelang van de mate van verdunning, het gebruik, de w ijze van aanbrengen, enz. Om te bepalen of de installatie van nooddouches en/of oogdouches in magazijnen aan de voorschriften voldoet, moet rekening worden gehouden met de per geval toepasselijke voorschriften voor de opslag van chemische producten. Zie vo or nadere informatie de punten 7.1 en 7.2. Alle hier verstrekte informatie is een aanbeveling, waarvan de tenuitvoerlegging door de diensten voor preventie van beroepsrisico's noodzakelijk is bij ontstentenis van aanvullende preventieve maatregelen waarove r de onderneming eventueel beschikt. B. - Ademhalingsbescherming : Het gebruik van beschermingsmiddelen is vereist in geval van nevelvorming of overschrijding van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling C. - Specifieke bescherming van de handen . Pictogram PPE Mar kering ECN N orm en O pmerkingen Verplichte bescherming van de handen Beschermende handschoenen tegen kleine risico's Vervang handschoenen als er tekenen van verslechtering zijn. Bij langdurige blootstelling aan het product voor professionele/industriële gebruikers wordt het gebruik van CE III handschoenen volgens EN 420 :2003+A1:2009 en EN 37 4 - 1:2016 aanbevolen Aangezien het product een mengsel van verschillende materialen is, kan de weerstand v an het handschoenmateriaal niet volledig betrouwbaar van tevoren worden berekend en moet deze dus vóór de toepassing worden gecontroleerd. D. - Oog - en gezichtsbescherming Pictogram PPE Mar kering ECN N orm en O pmerkingen Verplichte gezichts bescherming Panoramische beglazing tegen spatten/spray EN 166:2001 EN ISO 4007:201 8 Dagelijks reinigen en periodiek desinfecteren volgens de instructies van de fabrikant. Het wordt aanbevolen te gebruiken in geval van risico op spatten E. - Lichaamsbescherming Pictogram PPE Mar kering ECN N orm en O pmerkingen Werkkledij Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers, wordt CE III volgens EN ISO 6529:20 13 , EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1995 aanbevolen Antislip werkschoenen EN ISO 20347:2012 Vervangen als er tekenen van verslechtering zijn. Voor langdurige blootstelling aan het product door professionele/industriële gebruikers wordt CE III volgens EN ISO 20345 :2012 en EN 13832 - 1 :2007 aanbevolen. F. - Bijkomende noodmaatregelen Geen extra noodmaatregelen nodig

5. Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU ISOVIT AD 25 - VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE - Versie: FDS. 1300 6 Uitgifte: 13/03/2019 Bladzijde 5 /1 0 Beheersing van milieublootstelling : Met het oog op de EU - wetgeving inzake milieubescherming wordt aanbevolen het morsen van zowel het product als de verpakking in het milieu te vermijden. Voor aanvullende informatie zie 7.1.D Vluchtige organische stoffen: In toepassing van Wetsdecreet nr. 127/2013 (Richtlijn 2010/75/EU) heeft dit product de volgende kenmerken: C.O.V. (Toevoer): 0,9 gewichtspercenten C.O.V. dichtheid bij 20 ºC: Niet relevant Gemiddeld aantal koolwaterstoffen: 12 Gemiddeld molecuulgewicht: 184,4 g/mol 9.1 Informa tie over de fysieke en chemische basis eigenschappen : Voor volledige informatie, zie productgegevensblad Fysiek aspect : Fysieke staat bij 20 ºC: Aspect : Kleur : Geur : Reukdrempel : Volatili teit : Kooktemperatuur bij atmosferische druk : Dampdruk bij 20 ºC: Dampdruk bij 50 ºC: Verdampingssnelheid bij 20 ºC: Kenmerk van het product : Densi teit bij 20 ºC: Relatieve densiteit bij 20 ºC: Dynamische viscositeit bij 20ºC: Kinematische viscositeit bij 20 ºC: Kinematische viscositeit bij 40 ºC: Concentra tie : pH: D ampdichtheid bij 20 ºC: Verdelingscoëfficiënt n - octanol/water : Oplosbaarheid in water bij 20 ºC: Eigenschap van oplosbaarheid : Temperatu u r van decompositie : Smeltpunt/vriespunt : E xplosi eve eigenschappen : Oxiderende eigenschappen V loeibaar N iet beschikbaar Kleurloos Kenmerkend N iet relevant * 175 ° C 2300 Pa 3164,83 Pa (3,16 kPa ) N iet relevant * Niet relevant 1,052 N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * 11 - 13 N iet relevant * N iet relevant * N iet relevant * Mengbaar Niet relevant * Niet relevant * N iet relevant * N iet relevant *

Weergaven

 • 1253 Totale weergaven
 • 1076 Websiteweergaven
 • 177 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 1 www.biomat.eu