•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

NL-TechFiche-ADHERE CAL

1126 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. T ECHNISCHE FICHE ADHERE CAL LEGMORTEL VOOR OUDE TEGELS MET HOOG ABSORPT IEVERMOGEN O 6. H YGIENE EN VEILIGHEID ( ZIET NIET AF VAN HET RAADPLEGEN VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT ) → Veroorzaakt huidirritatie; → Veroorzaakt ernstig oogletsel; → Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. → Toon de verpakking of het etiket als het nodig is om een arts te raadplegen. → Buiten bereik van kinderen bewaren; → Na gebruik grondig wassen; → Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming; → Verwijder de inhoud en/of ba k via het systeem voor gescheiden inzameling dat in uw gemeente van kracht is ; Aangezien de gebruiksomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden g esteld voor een verkeerd gebruik ervan. Het is de p licht van de klant te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafg aande kennisgeving worden gew ijzigd. In geval van twijfel, en indien u verdere verduidelijking wenst, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst. Herziening januari 2019 FT.01012.01

3. TECHNISCHE FICHE ADHERE CAL LEGMORTEL VOOR OUDE TEGELS MET HOOG ABSORPTIEVERMOGEN e) Verbruik Theoretisch verbruik Plaatsingsmethode Dubbele verlijming Getande spaan nr. 6 5,0 a 6,0 kg/m 2 f) Beperkingen O ADHERE CAL mag nooit in geïsoleerde porties worden aangebracht, maar moet de volledige drager en achterkant van het te verlijmen keramiek bedekken. ADHERE CAL niet over verf of vernis aanbrengen. O ADHERE CAL mag niet worden aangebracht bij een relatieve vochtigheid van meer dan 70% en evenmin wanneer de omgevingstemperatuur en/of de temperatuur van de ondergrond lager is dan 5°C of hoger dan 30°C. Het verlijmen of voegen mag niet buiten worden uitgevoerd bij ongunstige weersomstandigheden, zoals regen, sterke wind o f intense zonnestraling, tijdens of in de 24 uur na het aanbrengen. In geval van blootstelling aan wind moeten de gevels worden beschermd om de invloed ervan te minimaliseren. g) Bijkomende raadgevingen → Het mengwater moet vrij zijn van onzuiverheden (klei, organische stoffen) en drinkbaar zijn; → Er mag geen mortel worden aangebracht waarvan de open tijd is overschreden. De mortels mogen na de bereiding niet zachter worden door water toe te voegen; → Voeg geen andere producten toe aan de mortel; ADHERE CAL moet worden aangebracht zoals het wordt aangeboden in de originele verpakking. 5. VERPAKKING EN GELDIGHEID Verpakking 25 kg papieren zakken op met plastic beklede pallets van 60 zakken . G e ldigheid 12 maanden, mits de oorspronkelijke toestand van de verpakking ongewijzigd blijft en wordt bewaard in een ruimte waar geen extreme temperaturen en vochtigheid heersen

2. T ECHNISCHE FICHE ADHERE CAL LEGMORTEL VOOR OUDE TEGELS MET HOOG ABSORPTIEVERMOGEN Bij restauratiewerkzaamheden dient de hechting van de bestaande tegels te worden geverifieerd door middel van percussieproeven en verwijdering van instabiele tegels. Als de tegels zijn verwijderd, moet droog worden gereinigd met een borstel of een luchtstraal onder matige druk, waarbij onzuiverheden of stoff en die de hechting van de nieuwe mortel verminderen, worden verwijderd. Pleisteroppervlakken die niet voldoende cohesie, hechting en weerstand vertonen, moeten volledig worden verwijderd en vervolgens geregulariseerd met REABILITA CAL RB en REABILITA CAL C S . Bij zeer droog en warm weer of op zeer absorberende ondergronden moeten de ondergronden vóór het aanbrengen worden besproeid om de absorptie en bevochtiging onder controle te houden, zonder vloeibaar water op het oppervlak achter te laten. De definitieve oppervlakken moeten worden verkregen door erop te hameren zonder water te gebruiken bij deze procedure, anders kan het oppervlak broos worden. b) Voorbereiding van het mengsel O ADHERE CAL moet worden gekneed met 6,5 tot 7,0 liter schoon water (bij voorkeur drinkbaar) voor elke zak van 25 kg, met een elektrische mixer met een laag toerental, tot een zachte pasta is verkregen, vrij van klonters. Laat het mengsel 5 minuten staan en meng opnieuw zonder water of meer product toe te voegen. c) Toepass ing - A fwikkeling De keramische tegels moeten vooraf met water worden bevochtigd om te voorkomen dat de mortel wordt doorgesneden. Breng de verkregen mortel met behulp van een roestvrij stalen lepel aan op de muur en op de achterkant van de tegel, dubbel k levend, zodat het gehele oppervlak is opgevuld, zonder holten. De tegel moet met een rubberen hamer op zijn plaats worden gebracht. Voer het leggen uit in kleine ruimten, geschikt voor de atmosferische temperatuur en vochtigheidsgraad. Het verdient aanbeve ling de doeltreffendheid van de legtechniek periodiek te controleren door een reeds gelijmde tegel te verwijderen, om na te gaan of de achterzijde van de tegel en de drager correct met mortel zijn gevuld. Ga niet verder met het leggen wanneer de open tijd is verstreken, die wordt bevestigd door het verschijnen van een film van verschillende tinten op het oppervlak van de mortel. d) Toepassing – Vullen van de voege n De mortel ADHERE CAL wordt aangebracht met een rubberen spaan , waarbij het mengsel in diagonale richting van de stukken wordt uitgesmeerd en waarbij de mortel zelf wordt gebruikt voor dit doel. Druk de spaan zo aan dat de voeg volledig wordt opgevuld en verwijder het overscho t. De overtollige mortel moet worden verwijderd met een reinigingsspaan of een licht vochtige spons, met altijd schoon water. Zodra het product volledig droog is, voert u een algemene reiniging uit met een vochtige spons en verwijdert u vervolgens het over tollige stof met een droge doek .

1. TECHNISCHE FICHE ADHERE CAL 1. OMSCHRIJVING O ADHERE CAL is een voor gedoseerde mortel, uitsluitend samengesteld uit natuurlijke hydraulische kalk (NHL) kiezelhoudende toeslagstoffen en toevoegingen, speciaal ontwikkeld voor het leggen en voegen van traditionele tegels bij restauratiewerken. O ADHERE CAL wordt op de markt gebracht in beige kleur, afkomstig van de natuurlijke kleur van Natu urlijke Hydrauli sche Kalk (NHL). 2. GEBRUIKSGEBIED O ADHERE CAL is speciaal ontwikkeld voor het leggen van traditionele tegels, met respect voor de bijzondere kenmerken van deze kunst en toch een maximale compatibiliteit met de oorspronkelijke materialen bij restauratiewerken. O ADHERE CAL wordt bij voorkeur toegepas t over kalkmortel, bijv. ondergronden die behandeld zijn met REABILITA CAL RB, REABILITA RA 01 en ECOCORK LIME O ADHERE CAL is geschikt voor het leggen en voegen van traditionele tegels met een hoog absorptievermogen (poreusheid: E > 10%) op binnen - en bui tenmuren. O ADHERE CAL is geschikt voor volledige reparaties van betegelde bekledingen of voor punctueel herstel van plekken met loslatende delen van de ondergrond. Voor niet courant gebruik of op bijzondere ondergronden, raden wij u aan contact op te nem en met onze Technische Dienst. 3. KENMERKEN VAN HET PRODUCT Po ederproduct Waarde Norm Kleur Be i ge - Granulometri e < 1,0 mm - P asta product Waarde Norm Mengwater 28,0 % ± 1,0 % - 4. TOEPASSING a) Voorbereiding van ondergronden Vóór de toepassing van d e ondergronden is het van cruciaal belang dat de steun wordt geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor hechting, cohesie, stabiliteit en rechtheid. Het moet vrij zijn van vuil, stof, verf, losse of onstabiele materialen, aangetaste mortel, uit slag , organisch materiaal, of enig ander materiaal dat de hechting kan verminderen .

Weergaven

 • 1126 Totale weergaven
 • 952 Websiteweergaven
 • 174 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+