•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Imperméabilité à l’eau selon UNE-EN 492.docx

922 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 3 5 2 2 2 D a t e d ’ é m i s s i o n : 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 C e r a p p o r t c o n s i s t e d e 2 f e u i l l e s à l a p a g i n a t i o n c o n t i n u e e t n e p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r t i e l l e m e n t q u ’ a v e c l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d ’ A I D I C O . R e s p o n s a b l e L a b o r a t o i r e P e i n t u r e :

2. 1 . I M P E R M E A B I L I T E A L ’ E A U E s s a i e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d e l a n o r m e “ U N E - E N 4 9 2 . P l a q u e t t e s e n f i b r o c i m e n t e t l e s é l é m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s . S p é c i f i c a t i o n d u p r o d u i t e t m é t h o d e d ’ e s s a i ” E c h a n t i l l o n s d ’ e s s a i 3 é c h a n t i l l o n s d e f i b r o c i m e n t d e 2 0 0 x 2 0 0 x 1 0 m m a u c o a t i n g d ’ é c o r c e p r o j e t é e a v e c u n é p a i s s e u r d e 3 m m . P r o c é d u r e d ’ e s s a i U n t u y a u d ’ u n e l a r g e u r d e 3 0 0 m m e t u n d i a m è t r e d e 3 5 m m e s t s c e l l é d a n s l e c e n t r e d e c h a q u e é c h a n t i l l o n . L e t u y a u à e a u e s t r e m p l i j u s q u ’ à u n e h a u t e u r d e 2 5 0 m m e t r e s t e a i n s i p e n d a n t 2 4 h e u r e s à l a t e m p é r a t u r e a m b i a n t e . E n s u i t e l a s u p e r f i c i e s u p é r i e u r e e s t e x a m i n é e , à f i n d ’ i n v e s t i g u e r s i d e s t r a c e s d ’ h u m i d i t é s e s o n t m a n i f e s t é e s . R E S U L T A T S T a b l e 1 . R é s u l t a t s d e l ’ e s s a i d ’ i m p e r m é a b i l i t é à l ’ e a u E c h a n t i l l o n R é s u l t a t s d e l ’ i n v e s t i g a t i o n d u c ô t é i n f é r i e u r d e l ’ é c h a n t i l l o n d ’ e s s a i a p r è s 2 4 h e u r e s d e c o n t a c t a v e c l ’ e a u 1 P a s d e t r a c e s d ’ h u m i d i t é 2 P a s d e t r a c e s d ’ h u m i d i t é 3 P a s d e t r a c e s d ’ h u m i d i t é L ’ i n s p e c t i o n v i s u e l l e d u c ô t é i n f é r i e u r d e s é c h a n t i l l o n s d ’ e s s a i a p r è s 2 4 h e u r e s d e c o n t a c t a v e c l ’ e a u , s e l o n l a p r o c é d u r e d ’ e s s a i d é c r i t e , n e m o n t r e a u c u n e t r a c e d ’ h u m i d i t é s u r a u c u n d e s é c h a n t i l l o n s t e s t é s . P a r c o n s é q u e n t n o u s c o n s i d é r o n s l e c o a t i n g d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e c o m m e é t a n c h e .

Weergaven

 • 922 Totale weergaven
 • 787 Websiteweergaven
 • 135 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+