•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

FT-FR Decostone

217 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
Fiches technique DECOSTONE

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

2. C A R A C T É R I S T I Q U E S ● A n t i d é r a p a n t ● H a u t e d u r e t é ● É t a n c h e ● F l e x i b l e ● V a r i é t é d e c o u l e u r s e t d e f i n i t i o n s C o u l e u r s : g r i s c l a i r e t a n t h r a c i t e . A u t r e s c o u l e u r s d i s p o n i b l e s s u r d e m a n d e . K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d | W h a t s A p p + 3 1 6 1 6 1 5 0 5 9 3

1. F I C H E T E C H N I Q U E F I N I T I O N M I N É R A L E D E C O S T O N E D E S C R I P T I O N F i n i t i o n s y n t h é t i c o - m i n é r a l e d e h a u t e d u r e t é e t f l e x i b i l i t é , f o r m u l é e à b a s e d e p a r t i c u l e s d e q u a r t z s é l e c t i o n n é e s , l i a n t s e t a d d i t i f s o f f r a n t d e s p r o p r i é t é s i d é a l e s p o u r u n e e x p o s i t i o n e x t é r i e u r e a i n s i q u ' u n e a p p l i c a t i o n i n t é r i e u r e . A P P L I C A T I O N S ● C o m m e f i n i t i o n d é c o r a t i v e f i n a l e p o u r l ' i n t é r i e u r e t l ' e x t é r i e u r . ● C o m m e p l i n t h e , s u r t e r r a s s e s e t t o i t s p r a t i c a b l e s . ● F i n i t i o n f i n a l e p o u r l e s s u r f a c e s v e r t i c a l e s d e s f a ç a d e s o u d e s m u r s i n t é r i e u r s . ● R e v ê t e m e n t p o u r l e s m u r s e t s o l s d e s a l l e d e b a i n s , c a r r e l a g e s e t a u t r e s s u p p o r t s s a n s n é c e s s i t é d e d é m o l i t i o n . K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d | W h a t s A p p + 3 1 6 1 6 1 5 0 5 9 3

3. I N S T R U C T I O N S D E M I S E E N Œ U V R E D E C O S T O N E 1. Préparation de la surface A s s u r e z - v o u s q u e l a s u r f a c e e s t p r o p r e , s t a b l e e t a u s s i s è c h e q u e p o s s i b l e . V é r i f i e z l e s d é f a u t s o u f i s s u r e s e t r é p a r e z - l e s s i n é c e s s a i r e . 2. Prétraitement S i u n e é t a n c h é i t é e s t r e q u i s e , a p p l i q u e z l e m e m b r a n e D E C O I M P E R a v a n t d ' u t i l i s e r D E C O S T O N E . D a n s d ' a u t r e s c a s , u t i l i s e z l ' é m u l s i o n f i x a t r i c e D E C O U N I O N X L s u r d e s s u r f a c e s à f a i b l e o u s a n s p o r o s i t é / a b s o r p t i o n . 3. Préparation du produit M é l a n g e z b i e n D E C O S T O N E d a n s l e s e a u p o u r o b t e n i r u n m é l a n g e h o m o g è n e . 4. Application A p p l i q u e z u n e p r e m i è r e c o u c h e f i n e d e D E C O S T O N E à l ' a i d e d ' u n p i s t o l e t o u d ' u n e t r u e l l e . L a i s s e z s é c h e r c o m p l è t e m e n t . A p p l i q u e z u n e d e u x i è m e c o u c h e d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l a p r e m i è r e . 5. Finition P o u r u n e f i n i t i o n p l u s l i s s e , l i s s e z l a s u r f a c e a v e c u n e t r u e l l e . A s s u r e z - v o u s q u e l ' é p a i s s e u r c o m b i n é e d e s d e u x c o u c h e s e s t e n t r e 2 - 3 m m . 6. Remarques É v i t e z d ' a p p l i q u e r d e s c o u c h e s t r o p é p a i s s e s ; c e l a p o u r r a i t c a u s e r d e s p r o b l è m e s d e s é c h a g e e t d ' a d h é r e n c e p o u r l a d e u x i è m e c o u c h e . L e p r o d u i t a t t e i n t s e s p r o p r i é t é s f i n a l e s 7 j o u r s a p r è s l ' a p p l i c a t i o n d e l a d e r n i è r e c o u c h e . C e p e n d a n t , e n f o n c t i o n d e l a m é t é o , l a s u r f a c e p e u t ê t r e s è c h e a u t o u c h e r a p r è s 2 4 h e u r e s . 7. Consommation C o m p t e z s u r u n e c o n s o m m a t i o n e s t i m é e d e 3 , 5 - 3 , 8 k g / m 2 . E m b a l l a g e : s e a u d e 2 0 k g ( s u f f i s a n t p o u r 5 m 2 ) K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l , N e d e r l a n d | W h a t s A p p + 3 1 6 1 6 1 5 0 5 9 3

Weergaven

 • 217 Totale weergaven
 • 189 Websiteweergaven
 • 28 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+