•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

FR - Fiche technique Isolation Façade PSE - PH-WDV 032

746 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. F I C H E P R O D U I T P H - W D V 0 3 2 G R I S P a n n e a u i s o l a n t d e f a ç a d e A p p l i c a t i o n s e l o n D I N 4 1 0 8 p a r t i e 1 0 : W A P D e s c r i p t i o n d u p r o d u i t P a n n e a u x i s o l a n t s d e f a ç a d e e n p o l y s t y r è n e e x p a n s é ( P S E ) , f a b r i q u é s s e l o n l a n o r m e D I N E N 1 3 1 6 3 e t c o n t r ô l é s p a r d e s i n s t i t u t s d e c o n t r ô l e e x t e r n e s c e r t i f i é s . D o m a i n e d ' a p p l i c a t i o n I s o l a t i o n t h e r m i q u e s o u s e n d u i t e x t é r i e u r p o u r s y s t è m e s d ' i s o l a t i o n d e f a ç a d e à t r è s h a u t e s p r o p r i é t é s i s o l a n t e s . E x i g e n c e N o r m e / H o m o l o g a t i o n C a r a c t é r i s t i q u e d u p r o d u i t V a l e u r n o m i n a l e d e c o n d u c t i o n t h e r m i q u e D I N E N 1 2 6 6 7 0 , 0 3 2 W / m K → W L G 0 3 2 C l a s s e d e f e u C l a s s e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n D I N E N 1 3 5 0 1 D I N 4 1 0 2 - 1 E B 1 C o n t r a i n t e d e c o m p r e s s i o n à 1 0 % d e c o m p r e s s i o n D I N E N 8 2 6 ≥ 1 0 0 k P a = 1 5 0 k N / m ² C h a n g e m e n t d e l o n g u e u r i r r é v e r s i b l e D I N E N 1 6 0 3 ≤ 0 , 1 5 % T o l é r a n c e d e l a r g e u r e t d e l o n g u e u r D I N E N 8 2 2 ± 2 m m / m T o l é r a n c e d ' é p a i s s e u r D I N E N 8 2 3 ± 1 m m P l a n é i t é d e l a p l a q u e D I N E N 8 2 5 ± 3 m m R é s i s t a n c e à l a d i f f u s i o n d e v a p e u r d ' e a u ( v a l e u r μ ) D I N E N 1 3 1 6 3 3 0 / 7 0 F o r m a t ( t a i l l e b r u t e ) ¹ 1 0 0 0 x 5 0 0 m m ¹ Autres formats et finitions de bords sur demande

2. V a l e u r s R / v a l e u r s U : épaisseur [mm] 40 50 60 80 100 120 140 160 200 250 V aleur R [m²K/W] 1,25 1,56 1,88 2,50 3,13 3,75 4,38 5,00 6,25 7,81 V aluer U ² [W/m²K] 0,80 0,64 0,53 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 ² La v aleur U se réfère uniquement au matériau d'isolation, les autres couches de composants et la résistance au tr ansfert de chaleur ne sont pas prises en compte. D é c l a r a t i o n d e p e r f o r m a n c e : L E - D E - W D V 0 3 2 - 2 2 . 0 4 C E - c l é d ' e n r e g i s t r e m e n t : E N 1 3 1 6 3 - L ( 2 ) - W ( 2 ) - T ( 1 ) - S ( 2 ) - P ( 3 ) - D S ( 7 0 , - ) 1 - B S 1 0 0 - D S ( N ) 2 - T R 1 0 0 - S S 5 0 - G M 1 0 0 0 - M U 7 0 P h i l i p p i n e G m b H & C o . D ä m m s t o f f s y s t e m e K G W a r t b u r g s t r a ß e 7 1 4 4 5 7 9 C a s t r o p - R a u x e l T e l . 0 2 3 4 — 8 7 9 6 — 0 F a x . 0 2 3 4 — 8 7 9 6 — 1 0 2 w w w . p h i l i p p i n e - e p s . d e / i n f o @ p h i l i p p i n e - e p s . d e W e r k I I : A m L a u c h a g r u n d 4 0 6 2 5 8 S c h k o p a u T e l . 0 3 4 6 1 — 4 9 2 3 1 5 F a x . 0 3 4 6 1 — 4 9 3 1 6 4 T E C H N O L O G I E D ' A P P L I C A T I O N 0234 - 8796 151 L e s i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s d e c e t t e f i c h e t e c h n i q u e c o r r e s p o n d e n t à l ' é t a t d e n o s c o n n a i s s a n c e s e t d e n o t r e e x p é r i e n c e a u m o m e n t d e l a m i s e s o u s p r e s s e ( c f . é t a t e n h a u t à d r o i t e ) . C e p e n d a n t , s a u f a c c o r d e x p r è s , i l s n e f o u r n i s s e n t a u c u n e g a r a n t i e a u s e n s j u r i d i q u e . L e n i v e a u d ' e x p é r i e n c e e s t e n c o n s t a n t e é v o l u t i o n . L a d e r n i è r e é d i t i o n d e c e t t e f i c h e t e c h n i q u e d o i t ê t r e u t i l i s é e . L e s a p p l i c a t i o n s d e p r o d u i t d é c r i t e s n e p e u v e n t p a s t e n i r c o m p t e d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s d u c a s i n d i v i d u e l . D a n s c e c a s , l ' a d é q u a t i o n à l ' a p p l i c a t i o n s p é c i f i q u e d o i t ê t r e v é r i f i é e . N o s p r o d u i t s s o n t f o u r n i s e x c l u s i v e m e n t s u r l a b a s e d e n o s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e v e n t e e t d e l i v r a i s o n . P o u r l e s q u e s t i o n s t e c h n i q u e s , v o u s p o u v e z u t i l i s e r l e n u m é r o d e t é l é p h o n e c i - d e s s u s p o u r l ' i n g é n i e r i e d ' a p p l i c a t i o n . T r a d u c t i o n e t d i s t r i b u t i o n B I O M A T b v , K i n d e r d i j k 3 5 , 4 5 7 1 S X A x e l É d i t i o n 0 4 / 2 0 2 2

Weergaven

 • 746 Totale weergaven
 • 566 Websiteweergaven
 • 180 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+