•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

Exposition au UV et à l’eau (1000 heures) UNE-EN ISO 11507.docx

940 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 3 4 1 7 3 D a t e d ’ é m i s s i o n : 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 C e r a p p o r t c o n s i s t e d e 4 f e u i l l e s à l a p a g i n a t i o n c o n t i n u e e t n e p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r t i e l l e m e n t q u ’ a v e c l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d ’ A I D I C O . R e s p o n s a b l e L a b o r a t o i r e P e i n t u r e :

3. T a b l e 1 . C l a s s i f i c a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e l ’ a s p e c t o b s e r v é d a n s l e c o a t i n g d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e D E C O P R O Y E C a p r è s u n e e x p o s i t i o n d e 1 0 0 0 h e u r e s à l a r a d i a t i o n U V e t à l ’ e a u E c h a n t i l l o n M o d i f i c a t i o n d e l ’ a p p a r e n c e 1 1 2 1 S c h é m a d ’ é v a l u a t i o n p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l ’ i n t e n s i t é d e s m o d i f i c a t i o n s s e l o n U N E - E N I S O 4 6 2 8 - 1 I m a g e 2 . C o a t i n g d e l ’ é c o r c e p r o j e t é e D E C O P R O Y E C a p r è s u n e e x p o s i t i o n d e 1 0 0 0 h e u r e s à l a r a d i a t i o n U V e t à l ’ e a u

4. 2. ANAL Y SE DE S C OULEUR S A V ANT ET APRE S LE VIEILLISSEMENT E s s a i e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s l a n o r m e “ U N E 4 8 0 7 3 - 2 . P e i n t u r e e t v e r n i s . P a r t i e 2 : M e s u r a g e d e l a c o u l e u r ” . D e s c r i p t i o n d e l ’ é q u i p e m e n t u t i l i s é e t d u c y c l e a p p l i q u é E q u i p e m e n t u t i l i s é : A V A S P E C - 2 0 4 8 d ’ A V A N T E S O u t i l d ’ é c l a i r a g e : D 6 5 O b s e r v a t e u r : C I E à 2 º G é o m é t r i e s d e m e s u r e : g l o b e i n t é g r a n t e t / 0 D a t e d e c o m m e n c e m e n t d e l ’ e s s a i : 0 8 / 0 8 / 1 3 D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i : 0 8 / 0 8 / 1 3 R E S U L T A T S C o o r d o n n é e s d e c o u l e u r L * , a * e t b * d e l ’ é c h a n t i l l o n d ’ é c o r c e p r o j e t é e , a v a n t e t a p r è s l ’ e x p o s i t i o n d e 1 0 0 0 h e u r e s à l a r a d i a t i o n U V e t à l ’ e a u , e t l a d i f f é r e n c e d e c o u l e u r e n t r e l e s d e u x ( d E ) . M e s u r a g e N o n e x p o s é E x p o s é à l a r a d i a t i o n U V e t à l ’ e a u d E L * a * b * L * a * b * 1 4 1 , 4 6 - 7 , 4 3 - 1 5 , 0 9 4 0 , 6 4 - 7 , 4 2 - 1 8 , 1 5 4 , 4 6 2 4 0 , 5 0 - 7 , 4 2 - 1 3 , 4 7 4 1 , 2 1 - 7 , 5 5 - 1 8 , 5 0 4 , 7 5 3 4 0 , 8 1 - 7 , 4 8 - 1 5 , 1 1 4 0 , 4 2 - 7 , 3 5 - 1 8 , 3 2 4 , 6 6 4 4 0 , 3 9 - 7 , 3 8 - 1 3 , 9 3 4 0 , 2 7 - 7 , 2 7 - 1 8 , 4 0 4 , 7 8 5 4 0 , 5 6 - 7 , 3 6 - 1 4 , 3 4 0 , 0 4 - 7 , 1 3 - 1 8 , 1 9 4 , 6 5 M O Y E N N E 4 1 , 4 8 - 7 , 1 8 - 1 5 , 2 6 4 0 , 5 2 - 7 , 3 4 - 1 8 , 3 1 4 , 6 6 d é v i a t i o n 4 0 , 8 7 - 7 , 3 8 - 1 4 , 5 3 0 , 4 5 0 , 1 6 0 , 1 5 0 , 1 2

2. 1. E SS AI DE VIEILLISSEMENT A CCELERE D e s c r i p t i o n d e l ’ e s s a i L ’ e s s a i c o n s i s t e d e l ’ é v a l u a t i o n d e l a d é t é r i o r a t i o n d ’ u n é c h a n t i l l o n d ’ é c o r c e p r o j e t é e D E C O P R O Y E C , l o r s q u ’ e l l e e s t e x p o s é e a u v i e i l l i s s e m e n t a r t i f i c i e l d a n s u n é q u i p e m e n t m u n i d e r a d i a t i o n u l t r a v i o l e t e t d e c o n d e n s a t i o n . L ’ e s s a i a é t é e f f e c t u é s e l o n l a p r o c é d u r e d é c r i t e d a n s l a n o r m e “ U N E - E N 1 1 5 0 7 . P e i n t u r e e t v e r n i s . E x p o s i t i o n d u c o a t i n g a u v i e i l l i s s e m e n t a r t i f i c i e l . E x p o s i t i o n à d e s l a m p e s U V f l u o r e s c e n t e s e t à l ’ e a u r ” . L e s é c h a n t i l l o n s s o n t v i e i l l i s a u l a b o r a t o i r e à f i n d e s i m u l e r l e s p r o c e s s u s d e v i e i l l i s s e m e n t q u i s e p r o d u i s e n t p e n d a n t l e v i e i l l i s s e m e n t n a t u r e l . E n g é n é r a l , o n p e u t s ’ a t t e n d r e à d e s c o r r é l a t i o n s v a l a b l e s e n t r e u n v i e i l l i s s e m e n t a r t i f i c i e l e t n a t u r e l à c a u s e d u g r a n d n o m b r e d e f a c t e u r s q u i y o n t u n e i n f l u e n c e . D e s c r i p t i o n d e s é q u i p e m e n t e t c y c l e s u t i l i s é s E q u i p e m e n t u t i l i s é : Q U V - S p r a y d e Q - P A N E L L A B P R O D U C T S L a m p e s : U V A - 3 4 0 ( P l a f o n n e m e n t d e s é m i s s i o n s à 3 4 0 n m ) C y c l e a p p l i q u é : 5 h e u r e s U V à 5 0 ° C s u i v i d e 1 h e u r e d e v a p o r i s a t i o n d ’ e a u D u r é e t o t a l e d ’ e x p o s i t i o n : 1 0 0 0 h e u r e s S u p e r f i c i e d ’ e x p o s i t i o n : 9 5 x 6 0 m m D a t e d e c o m m e n c e m e n t d e l ’ e s s a i : 2 8 / 0 6 / 1 3 D a t e d e f i n d e l ’ e s s a i : 0 8 / 0 8 / 1 3 R E S U L T A T S L a c l a s s i f i c a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s o b s e r v é e s s e f a i s a i t s e l o n l a n o r m e “ U N E - E N I S O 4 6 2 8 - 1 . P e i n t u r e e t v e r n i s . E v a l u a t i o n d e l a d é t é r i o r a t i o n d e s c o a t i n g s . D é t e r m i n a t i o n d e l ’ i n t e n s i t é , q u a n t i t é e t d i m e n s i o n d e s t y p e s d e d é f a u t l e s p l u s c o u r a n t s : P a r t i e 1 ” .

Weergaven

 • 940 Totale weergaven
 • 817 Websiteweergaven
 • 123 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+