•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE TRACTION SELON UNE-EN ISO 527-4.docx

978 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. I m a g e 3 . I m a g e s d e s é c h a n t i l l o n s p e n d a n t l ’ e s s a i .

1. RAPPOR T D ’E SS AI R a p p o r t n o . : I E 1 3 5 7 2 9 D a t e d ’ é m i s s i o n : 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 C e r a p p o r t c o n s i s t e d e 3 f e u i l l e s à l a p a g i n a t i o n c o n t i n u e e t n e p e u t ê t r e r e p r o d u i t p a r t i e l l e m e n t q u ’ a v e c l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d ’ A I D I C O . R e s p o n s a b l e L a b o r a t o i r e P e i n t u r e :

2. 1 . D E T E R M I N A T I O N D E S C A R A C T E R I S T I Q U E S D E T R A C T I O N S E L O N U N E - E N I S O 5 2 7 - 4 D a n s c e t e s s a i l e c o m p o r t e m e n t d e t r a c t i o n d e s é c h a n t i l l o n s a é t é é t u d i é t o u t e n l e s e x p o s a n t à l a r u p t u r e a v e c u n e v i t e s s e c o n s t a n t e d e 2 m m / m i n j u s q u ’ à c e q u ’ i l s r o m p e n t . L e s v a l e u r s d e f o r c e e t d e r u p t u r e o n t é t é e n r e g i s t r é e s c o n s t a m m e n t p e n d a n t l ’ e s s a i e n t i e r . D e L ’ é q u i p e m e n t u t i l i s é é t a i t u n e p r e s s e à l a r é s i s t a n c e m a t é r i e l l e d e l a m a r q u e I n s t r o n m o d è l e 5 5 8 1 , é q u i p é d ’ u n t y p e d e p i n c e s q u i m a i n t i e n n e n t l ’ i m p r e s s i o n d e f i x a t i o n o u l ’ a u g m e n t e s e l o n l ’ a u g m e n t a t i o n d e l a f o r c e e x é c u t é e s u r l ’ é c h a n t i l l o n . I m a g e 1 . P h o t o s p r i s e s p e n d a n t l ’ e s s a i S u r l ’ i m a g e 2 c i - d e s s o u s n o u s v o y o n s u n e x e m p l e d e s r é s u l t a t s c o n s t a m m e n t o b t e n u s p e n d a n t l ’ e s s a i p o u r l ’ é c h a n t i l l o n 1 . I m a g e 2 . G r a p h i q u e d e l a c h a r g e a p p l i q u é e v s . L ’ é l o n g a t i o n c o n s t a n t e p o u r l ’ é c h a n t i l l o n 1

3. L ’ e s s a i a é t é r é a l i s é s u r 9 é c h a n t i l l o n s e t l a m é t h o d e d e m e s u r e p o u r l ’ é l o n g a t i o n d e s é c h a n t i l l o n s s e f a i s a i t e n s é p a r a n t l e s p i n c e s . T a b l e 1 . R é s u l t a t s d e l ’ e s s a i d e t r a c t i o n E c h a n t i l l o n C h a r g e ( N ) S u p e r f i c i e ( m m 2 ) F o r c e d e t r a c t i o n ( M P a ) E l o n g a t i o n ( % ) 1 2 4 , 3 0 9 5 , 8 7 0 , 2 5 3 3 , 5 8 2 2 9 , 8 8 9 4 , 5 4 0 , 3 2 3 0 , 6 1 3 2 2 , 8 8 9 3 , 3 9 0 , 2 4 3 1 , 2 2 4 2 1 , 7 0 9 3 , 8 9 0 , 2 3 3 7 , 4 5 5 2 4 , 1 2 9 2 , 2 1 0 , 2 6 4 5 , 5 6 6 2 4 , 0 1 9 1 , 8 3 0 , 2 6 3 9 , 2 2 7 2 2 , 5 6 8 9 , 9 1 0 , 2 5 3 0 , 1 8 8 2 7 , 4 2 8 6 , 6 4 0 , 3 2 3 4 , 1 1 9 2 1 , 9 8 8 9 , 0 8 0 , 2 5 2 8 , 9 8 M O Y E N N E . 2 4 , 3 2 0 , 2 6 3 4 , 5 5 A B S E N T 2 , 7 0 0 , 0 3 5 , 3 5

Weergaven

 • 978 Totale weergaven
 • 843 Websiteweergaven
 • 135 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+