•  WhatsApp Hulplijn +31 6 161 505 93 
 •   Professioneel advies
 •  Grootste voorraad in Europa
 •  
 •   Snelle levering uit voorraad

PU-EASY FIX - Polyurethaanlijm met lage expansie - PUR montage en isolatieschuim - 750ml [12]

  Aantal op voorraad: 513

  8,60 € 10,41 € 10.41 EUR

  8,60 €

  Optie niet beschikbaar

  Deze combinatie bestaat niet.

  Voeg toe aan mandje

  Eencomponent polyurethaanlijm met lage expansie, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van lichtgewicht isolatiematerialen en decoratieve elementen van polystyreen (EPS/XPS) en het monteren van raam- en deurkozijnen.

  • hoge hechtkracht aan de meest voorkomende bouwmaterialen
  • lage expansie
  • geschikt voor verlijming van EPS/ XPS platen
  • montagelijm voor kozijnen (hout, PVC, aluminium)
  • metsellijm voor bakstenen

  De ondergrond moet droog en stofvrij zijn.
  Als de lijm op een koude plaats wordt bewaard, is het raadzaam de verpakking voor gebruik ongeveer een uur op kamertemperatuur voor te verwarmen.

  Bus: 750ml
  Volle doos: 12 stuks
  Inhoud: +- 45 liter
  Dekking: 6 à 7m2 EPS/XPS panelen
  (Zonder spuitpistool - apart te verkrijgen)


  Goederen op voorraad vóór 15u besteld, vandaag verstuurd !


  Bent u een professional met BTW nummer?
  Registreer u
  dan eerst en geniet van onze zakelijke tarieven!

  Bereken het benodigd materiaal


  Oppervlakte van de muur of geveldelen in m2:   


           Gebruiksaanwijzing

           1. Spuitpistool inschroeven.
           2. Goed schudden voor gebruik (ongeveer 30 keer). 
           3. Breng voor het verlijmen van de polystyreenplaten de lijm aan over de hele omtrek van het paneel en zorg voor een afstand van 2 tot 4 cm tot de rand van het paneel. Voeg in het midden van het paneel in de lengte een lijm toe. De breedte van elke kraal moet 2 tot 3 cm zijn. 
           4. Plaats het paneel tegen de muur, druk er direct op en egaliseer met een lat. Verwerk binnen de 10 minuten na het aanbrengen van de lijm.

           De polyurethaanlijm kan worden gebruikt bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C. 
           Ongeveer 2 uur na het verlijmen van de panelen is het mogelijk om het systeem te gaan verankeren. 
            
           Inhoud: ongeveer 45 liter 
           Dekking: 6m2 - 7m2 EPS/XPS panelen.

           Verwijder de verse PUR-lijm met een PUR-schuimreiniger. 
           Waarschuwing! De PUR-schuimreiniger mag niet in contact komen met piepschuim! 

           Het opgedroogde schuim kan alleen met de hand worden weggenomen. 
           Gebruik tijdens het werken beschermende kleding en apparaten.

           Veiligheid: De container staat onder druk: Stel hem niet bloot aan zonnestraling of temperaturen hoger dan 50 °C (kan barsten veroorzaken). Perforeer of gooi de container niet op het verzamelpunt voor gevaarlijk afval. Opslag: Bewaar in de originele onbeschadigde verpakking (onderste deel naar beneden!) bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C, 12 maanden vanaf de fabricagedatum vermeld op de onderkant van de container.

           Ontvlambaarheidsklasse: B3 volgens DIN 4102 norm.
           Bevat: Polymethyleen polyfenyle polyisocyanaat, isomeren en homologen – Indexnummer 615-001-00-7, tris (2-chloor-1-methylethyl) ester van fosforzuur – CAS 13674- 84-5, Propaan – Indexnummer 601-003- 00-5, Isobutaan – Indexnummer 601-004-00-0, 2. Bevat isocyanaten. Zie de informatie van de fabrikant. CAS 9016-87-9 Polymethyleen polyfenyl polyisocyanaat, isomeren en homologen.

           GEVAAR
           H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
           H332 Schadelijk bij inademing.
           H315 Veroorzaakt huidirritatie.
           H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
           H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
           H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
           H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
           H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
           H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
           H362 Kan schade toebrengen aan kinderen die borstvoeding krijgen.
           H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
           H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
           P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
           P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/122°F.
           P211 Niet in een open vlam of andere ontstekingsbron spuiten. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
           P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.
           P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.
           P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.
           P308+P313 NA blootstelling of bezorgdheid: een arts raadplegen. P501 Verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Inhoud: Difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen; Alkanen, C14-17, chloor.
           Personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische reacties krijgen. Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen dienen contact, inclusief huidcontact, met dit product te vermijden. Dit product mag niet worden gebruikt bij slechte ventilatie, tenzij een beschermend masker met een geschikt gasfilter (d.w.z. type A1 volgens norm EN 14387) wordt gebruikt.